Bent u het niet eens met Rondom Wonen met de wijze waarop Rondom Wonen werkt of u vindt dat Rondom Wonen nalatig is geweest? Bijvoorbeeld omdat u een bepaalde reparatie nodig vindt en Rondom Wonen niet. Of omdat u een bepaalde wijziging aan de gehuurde woning wilt aanbrengen en Rondom Wonen u daarvoor geen toestemming geeft. Of u vindt dat Rondom Wonen of één van haar medewerkers nalatig is geweest. Bij wet is vastgelegd dat elke corporatie een klachtenreglement dient te hebben. Het klachtenreglement vindt u hier.

Stappenplan bij klachten

1. Als rechtstreeks contact met de betreffende medewerkers niet tot overeenstemming leidt en u het met Rondom Wonen oneens blijft gaat u naar stap 2;
2. U wendt zich dan in tweede instantie schriftelijk tot het bestuur;
3. Het bestuur van Rondom Wonen kan besluiten u eerst te horen (hoor en wederhoor) voordat u antwoord krijgt. U ontvangt altijd binnen dertig dagen antwoord op uw schriftelijke klacht;
4. Indien ook dat geen oplossing biedt, of u bent nog steeds niet tevreden, kunt u zich richten tot de Regionale Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland. Deze klachtencommissie neemt de klacht in behandeling en adviseert het bestuur van Rondom Wonen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend.

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

De Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland is een onafhankelijke commissie waaraan bewoners van woningen van de aangesloten woningcorporaties geschillen over het handelen van hun corporatie kunnen voorleggen. Rondom Wonen is bij deze geschillencommissie aangesloten. Heeft u een klacht over handelen of nalaten van uw woningcorporatie dan moet u de corporatie eerst in de gelegenheid stellen om een besluit te nemen op uw geschil. Pas daarna kunt u de commissie inschakelen, door het formulier toe te zenden op de site van de Geschillencommissie. Voor geschillen over woonruimteverdeling en woningtoewijzing kunt u niet terecht bij deze commissie, omdat er in uw regio al een klachtencommissie Woonruimteverdeling is.

Adres Geschillencommissie
Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610
3300 AP  Dordrecht
tel. 085-2100244
email: info@gcwzh.nl