Home2021-06-10T11:50:37+00:00

Eigen plek, samen sterk!

WIE ZIJN WIJ

Roel Brandsma

Secretaris

Bestuurslid sinds 2015. Roel heeft HBO Journalistiek en beschikt over meer dan 20 jaar werkervaring in de organisatiecommunicatie. Zijn aandachtsgebied is de verbetering van de communicatie met de huurders, Rondom Wonen, de gemeente en het bredere publiek. Sinds september 2017 treedt hij op als Secretaris.

Jeannette Lemstra

Algemeen bestuurslid

Bestuurslid sinds september 2013. Jeannette is door André enthousiast gemaakt om zitting te nemen in het bestuur. Eerst als algemeen bestuurslid, vervolgens een jaartje als penningmeester en ruim twee jaar als secretaris. Momenteel op eigen verzoek weer bestuurslid zonder speciale functie. De focus ligt bij haar in de eerste plaats op het huurprijsbeleid.

Fred Steenbergen

Algemeen bestuurslid

Bestuurslid sinds januari 2021. Het Argosbestuur leerde Fred kennen dankzij de bewoners enquête die Argos en Rondom Wonen in 2020 gezamenlijk uitvoerden. Meer informatie volgt, evenals een portret.

André Plooij

Voorzitter

Bestuurslid sinds 2013. André is Voorzitter van Huurdersvereniging Argos. Met zijn jarenlange ervaring in het vakbondswezen en vechtersmentaliteit zorgt hij ervoor dat Argos door Rondom Wonen wordt gezien als een serieuze gesprekspartner waarmee terdege rekening wordt gehouden.

VOORDELEN

  • Gratis lidmaatschap

  • Altijd op de hoogte door de periodieke nieuwsbrief

  • Meepraten en meebeslissen

WAAROM EEN HUURDERSVERENIGING

Woningcorporaties moeten gecontroleerd worden. Dit is zowel vastgelegd in de nieuwe Woningwet als in de Overlegwet. Woningcorporaties hebben een maatschappelijke en sociale functie en mogen niet zomaar doen waar ze zin in hebben. Een huurdersvereniging is een middel om deze controle uit te voeren. Net als de reus met de 100 ogen wiens naam Argos draagt, is de huurdersvereniging steeds bezig het beleid en de plannen van Rondom Wonen ‘met argusogen te volgen’. Argos stelt zich altijd constructief op, maar is niet bang om moeilijke vragen te stellen of stevig tegengas te geven als de situatie hierom vraagt.

Wat betreft de huurdersbelangen in Pijnacker is Argos voor woningcorporatie Rondom Wonen en voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp de belangrijkste lokale gesprekspartner. Dit geeft Argos echte invloed op het volkshuisvestingsbeleid in onze gemeente. Rondom Wonen stuurt Argos ieder jaar alle documenten die rechtstreeks betrekking hebben op haar voorgenomen beleid. Hierover brengt Argos advies uit, met het belang van alle huurders als onbetwist uitgangspunt. Argos heeft het recht om twee commissarissen voor te dragen voor de Raad van Commissarissen van Rondom Wonen. Prestatieafspraken (afspraken over bijvoorbeeld het aantal woningzoekenden dat een corporatie in een jaar moet huisvesten) komen tot stand in driehoeksoverleg tussen Rondom Wonen, de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Argos. En bij zeer ingrijpende corporatiebesluiten, zoals bijvoorbeeld een fusie heeft Argos instemmingsrecht.

ACTUEEL

Meer actueel

Wens je meer nieuws en informatie over huren? Kijk dan op de website van Woonbond.

Naar Woonbond

NIEUWSBRIEF

Beste huurders,

Als bestuur van Huurdersvereniging Argos hebben wij vanwege Covid-19 besloten de Algemene Ledenvergadering van 2020 niet door te laten gaan (zie het artikel verderop).

LEES MEER

Beste huurders,

Het ziet ernaar uit dat we de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van afgelopen april toch kunnen houden. Het is de bedoeling dat dit zal gebeuren in oktober of november 2020. Uiteraard zal hierover in de nieuwsbrief van september verdere informatie volgen.

LEES MEER

Beste huurders,
Het bestuur heeft besloten om de geplande ledenvergadering van 22 april 2020 niet door te laten gaan.  Ons huidige functioneren staat in het teken van Coronavirus, zoals in heel ons land. Er is op dit moment geen enkel zicht op een nieuwe datum. Het bestuur gaat er vanuit dat ons besluit uw instemming heeft. Wel treft u een kort artikel over de komende huurverhoging van juli 2020. Dit artikel geeft inzicht in het gegeven dat vanaf dit jaar ook huurtoeslag voor de iets hogere inkomens mogelijk is. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Dan kunt u een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/. Ook kunt u zich voor vragen melden bij Rondom Wonen. Bedenk wel dat u dan de juiste gegevens over uw gezinssamenstelling en inkomen mee moet nemen.

LEES MEER

Beste huurders,
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2019. In 2019 heeft Rondom Wonen 96 appartementen aan haar bezit toegevoegd. Die gingen bijna allemaal naar startende huurders. Het jaar 2020 wordt voor de corporatie een financieel rustig jaar. Rondom Wonen gaat 2020 gebruiken om een nieuwe strategie te formuleren die moet uitmonden in een nieuw ondernemingsplan. De Gemeente Pijnacker-Nootdorp zal ondertussen voor de eerste keer in haar geschiedenis een specifieke ‘Woonvisie’ ontwikkelen. Hierin wordt duidelijk uit de doeken gedaan hoe men denkt over wonen in de gemeente en wat men in de toekomst wil bereiken. Bij de uitvoering van beide plannen is het Argosbestuur betrokken. Uiteraard gaan we u het komende jaar op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

LEES MEER

Beste Huurders,
Na zes jaar samenwerking heeft Tanja Roest per 1 augustus 2019 Rondom Wonen verlaten. In haar rol als Hoofd Wonen hebben wij als bestuur met haar overlegd over vele onderwerpen. Natuurlijk waren we het in die jaren niet altijd eens, onder andere over de jaarlijkse huurverhogingen. Tanja Roest heeft echter een grote bijdrage geleverd aan de vormgeving van de participatie (inspraak) van ons als huurdersvereniging. Daarvoor zijn wij haar veel dank verschuldigd.

Met de start van een nieuw seizoen kan ik u alvast melden dat er voorlopig helaas nog wel lange wachttijden blijven bestaan, voordat de aanpak van de woningnood op gang is gekomen. Een artikel over dit punt treft u verderop in deze nieuwsbrief.

LEES MEER

Beste huurders,
De Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Argos op 17 april 2019 is in een goede sfeer verlopen. 43 huurders hebben met Lucas de Boer, directeur-bestuurder van Rondom Wonen, over diverse punten gesproken. Na afloop waren alle deelnemers zeer te spreken over de manier waarop de directeur hun vragen behandelde. Men voelde zich serieus genomen. Duidelijkheid over wat wel of niet mogelijk was, maar ook oprechte toezeggingen vormden de basis voor een ontspannen sfeer.

LEES MEER

Beste huurders,

Sinds kort is onze website in een verbeterde vorm op internet te vinden. De sitenaam (Url) is veranderd www.hvargos.nl. Onze algemene ledenvergadering zal dit jaar worden gehouden op woensdagavond 17 april 2019. Het bestuur ziet uw aanmelding graag bij ons binnenkomen. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer informatie. De duurzaamheidsdiscussie houdt de gemoederen erg bezig en natuurlijk bent u benieuwd welke plannen Rondom Wonen inmiddels heeft. De woonlasten zijn dit jaar vele malen hoger dan voorgaande jaren. Argos heeft het initiatief genoemen voor een woonlastenonderzoek.

LEES MEER

Beste huurders,

Deze zomer boden 23 corporaties een manifest aan minister Ollongren aan, waarin ze pleiten voor flexibele huurcontracten die kunnen worden opgezegd als een woning in hun ogen niet meer past bij het inkomen of de huishoudensgrootte van de huurder.

Dit manifest vormt het startschot voor een mogelijke discussie in het kabinet en de Tweede Kamer. Gelukkig moet de discussie nog starten, maar het bestuur van Argos kan zich op onderdelen nu al niet vinden in dit idee. We kunnen ons niet echt indenken dat dit ooit werkelijkheid zal worden, maar alleen deze informatie maakt huurders al onrustig.

LEES MEER

Beste huurder,

De tijd gaat zo snel dat we alweer toe zijn aan de volgende nieuwsbrief van het jaar. Binnenkort start de zomervakantie. Maar voor de zomer echt begint, wordt het bestuur van Argos betrokken bij de keuze voor twee nieuwe leden van de Raad van Commissarissen van Rondom Wonen. Dit lijkt simpel, maar we zijn toch weer nieuwsgierig om te ontdekken welke personen zich zullen melden voor deze twee vacatures.

LEES MEER

Beste huurders,

Met ingang van 1 maart 2018 heeft Rondom Wonen een nieuwe directeur: Lucas de Boer. Het bestuur van Argos is nauw betrokken geweest bij zijn benoeming. De gesprekken die we met hem mochten voeren hebben een positieve indruk achtergelaten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2018 is door de deelnemers besloten om een proef te starten om de huurder in de toekomst op een andere manier te betrekken bij de besluitvorming op belangrijke onderwerpen als energietoepassingen, duurzaamheid, bouwen, huurbeleid en onderhoud.

LEES MEER
Meer nieuwsbrieven

ALLES OVER HUREN

Huurverhoging2020-05-02T11:35:25+00:00

Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverhoging van uw woning? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij Rondom Wonen.

Op www.woonbond.nl/huurverhoging staat een programma waarmee huurders kunnen controleren of bezwaar maken loont. Het programma checkt of een huurverhogingsvoorstel aan alle wettelijke eisen voldoet en als dat niet zo is, presenteert het een voorbeeld bezwaarschrift. Dat kan worden ingevuld, geprint en vervolgens verstuurd naar de verhuurder. Heeft u vragen over de huurverhoging of wilt u hulp bij het maken van bezwaar? Bel dan met de Huurderslijn (020-5517755) bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 13.00 en op dinsdagavond van 18.30 tot 20.00. U moet daarvoor wel lid zijn (of worden) van de Woonbond.

Klachten over het handelen of nalaten door Rondom wonen2020-04-30T13:06:28+00:00

Bent u het niet eens met Rondom Wonen met de wijze waarop Rondom Wonen werkt of u vindt dat Rondom Wonen nalatig is geweest? Bijvoorbeeld omdat u een bepaalde reparatie nodig vindt en Rondom Wonen niet. Of omdat u een bepaalde wijziging aan de gehuurde woning wilt aanbrengen en Rondom Wonen u daarvoor geen toestemming geeft. Of u vindt dat Rondom Wonen of één van haar medewerkers nalatig is geweest. Bij wet is vastgelegd dat elke corporatie een klachtenreglement dient te hebben. Het klachtenreglement vindt u hier.

Stappenplan bij klachten

1. Als rechtstreeks contact met de betreffende medewerkers niet tot overeenstemming leidt en u het met Rondom Wonen oneens blijft gaat u naar stap 2;
2. U wendt zich dan in tweede instantie schriftelijk tot het bestuur;
3. Het bestuur van Rondom Wonen kan besluiten u eerst te horen (hoor en wederhoor) voordat u antwoord krijgt. U ontvangt altijd binnen dertig dagen antwoord op uw schriftelijke klacht;
4. Indien ook dat geen oplossing biedt, of u bent nog steeds niet tevreden, kunt u zich richten tot de Regionale Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland. Deze klachtencommissie neemt de klacht in behandeling en adviseert het bestuur van Rondom Wonen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend.

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

De Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland is een onafhankelijke commissie waaraan bewoners van woningen van de aangesloten woningcorporaties geschillen over het handelen van hun corporatie kunnen voorleggen. Rondom Wonen is bij deze geschillencommissie aangesloten. Heeft u een klacht over handelen of nalaten van uw woningcorporatie dan moet u de corporatie eerst in de gelegenheid stellen om een besluit te nemen op uw geschil. Pas daarna kunt u de commissie inschakelen, door het formulier toe te zenden op de site van de Geschillencommissie. Voor geschillen over woonruimteverdeling en woningtoewijzing kunt u niet terecht bij deze commissie, omdat er in uw regio al een klachtencommissie Woonruimteverdeling is.

Adres Geschillencommissie
Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610
3300 AP  Dordrecht
tel. 085-2100244
email: info@gcwzh.nl

KOM IN CONTACT

Wij komen zo spoedig mogelijk terug met een antwoord op uw vraag.

    Word lid van Huurdersvereninging Argos en geniet van alle voordelen.

      Ga naar de bovenkant