Home2024-06-28T13:02:06+00:00

Eigen plek, samen sterk!

WIE ZIJN WIJ

Roel Brandsma

Secretaris

Bestuurslid sinds 2015. Sinds september 2017 Secretaris.

Berry Taal

Algemeen Bestuurslid

Bestuurslid sinds februari 2023.

Siem Kerkhof

Voorzitter

Bestuurslid sinds februari 2023.
Voorzitter sinds juni 2024.

Marieke de Haan

Penningmeester

Bestuurslid sinds april 2022. Penningmeester sinds juni 2024.

VOORDELEN

 • Automatisch lidmaatschap

 • Meepraten en meebeslissen

 • Deelnemen aan vergaderingen

WAAROM EEN HUURDERSVERENIGING

Woningcorporaties moeten gecontroleerd worden. Dit is zowel vastgelegd in de nieuwe Woningwet als in de Overlegwet. Woningcorporaties hebben een maatschappelijke en sociale functie en mogen niet zomaar doen waar ze zin in hebben. Een huurdersvereniging is een middel om deze controle uit te voeren. Net als de reus met de 100 ogen wiens naam Argos draagt, is de huurdersvereniging steeds bezig het beleid en de plannen van Rondom Wonen ‘met argusogen te volgen’. Argos stelt zich altijd constructief op, maar is niet bang om moeilijke vragen te stellen of stevig tegengas te geven als de situatie hierom vraagt.

Wat betreft de huurdersbelangen in Pijnacker is Argos voor woningcorporatie Rondom Wonen en voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp de belangrijkste lokale gesprekspartner. Dit geeft Argos echte invloed op het volkshuisvestingsbeleid in onze gemeente. Rondom Wonen stuurt Argos ieder jaar alle documenten die rechtstreeks betrekking hebben op haar voorgenomen beleid. Hierover brengt Argos advies uit, met het belang van alle huurders als onbetwist uitgangspunt. Argos heeft het recht om twee commissarissen voor te dragen voor de Raad van Commissarissen van Rondom Wonen. Prestatieafspraken (afspraken over bijvoorbeeld het aantal woningzoekenden dat een corporatie in een jaar moet huisvesten) komen tot stand in driehoeksoverleg tussen Rondom Wonen, de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Argos. En bij zeer ingrijpende corporatiebesluiten, zoals bijvoorbeeld een fusie heeft Argos instemmingsrecht.

ACTUEEL

Meer actueel

Wens je meer nieuws en informatie over huren? Kijk dan op de website van Woonbond.

Naar Woonbond

NIEUWSBRIEF

Beste huurders,

Hier vindt u alle exemplaren van onze Nieuwsbrief. Hij verscheen ieder kwartaal.

LEES MEER

Beste huurders,

Het ziet ernaar uit dat we de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van afgelopen april toch kunnen houden. Het is de bedoeling dat dit zal gebeuren in oktober of november 2020. Uiteraard zal hierover in de nieuwsbrief van september verdere informatie volgen.

LEES MEER

Beste huurders,
Het bestuur heeft besloten om de geplande ledenvergadering van 22 april 2020 niet door te laten gaan.  Ons huidige functioneren staat in het teken van Coronavirus, zoals in heel ons land. Er is op dit moment geen enkel zicht op een nieuwe datum. Het bestuur gaat er vanuit dat ons besluit uw instemming heeft. Wel treft u een kort artikel over de komende huurverhoging van juli 2020. Dit artikel geeft inzicht in het gegeven dat vanaf dit jaar ook huurtoeslag voor de iets hogere inkomens mogelijk is. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Dan kunt u een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/. Ook kunt u zich voor vragen melden bij Rondom Wonen. Bedenk wel dat u dan de juiste gegevens over uw gezinssamenstelling en inkomen mee moet nemen.

LEES MEER

Beste huurders,
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2019. In 2019 heeft Rondom Wonen 96 appartementen aan haar bezit toegevoegd. Die gingen bijna allemaal naar startende huurders. Het jaar 2020 wordt voor de corporatie een financieel rustig jaar. Rondom Wonen gaat 2020 gebruiken om een nieuwe strategie te formuleren die moet uitmonden in een nieuw ondernemingsplan. De Gemeente Pijnacker-Nootdorp zal ondertussen voor de eerste keer in haar geschiedenis een specifieke ‘Woonvisie’ ontwikkelen. Hierin wordt duidelijk uit de doeken gedaan hoe men denkt over wonen in de gemeente en wat men in de toekomst wil bereiken. Bij de uitvoering van beide plannen is het Argosbestuur betrokken. Uiteraard gaan we u het komende jaar op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

LEES MEER

Beste Huurders,
Na zes jaar samenwerking heeft Tanja Roest per 1 augustus 2019 Rondom Wonen verlaten. In haar rol als Hoofd Wonen hebben wij als bestuur met haar overlegd over vele onderwerpen. Natuurlijk waren we het in die jaren niet altijd eens, onder andere over de jaarlijkse huurverhogingen. Tanja Roest heeft echter een grote bijdrage geleverd aan de vormgeving van de participatie (inspraak) van ons als huurdersvereniging. Daarvoor zijn wij haar veel dank verschuldigd.

Met de start van een nieuw seizoen kan ik u alvast melden dat er voorlopig helaas nog wel lange wachttijden blijven bestaan, voordat de aanpak van de woningnood op gang is gekomen. Een artikel over dit punt treft u verderop in deze nieuwsbrief.

LEES MEER

Beste huurders,
De Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Argos op 17 april 2019 is in een goede sfeer verlopen. 43 huurders hebben met Lucas de Boer, directeur-bestuurder van Rondom Wonen, over diverse punten gesproken. Na afloop waren alle deelnemers zeer te spreken over de manier waarop de directeur hun vragen behandelde. Men voelde zich serieus genomen. Duidelijkheid over wat wel of niet mogelijk was, maar ook oprechte toezeggingen vormden de basis voor een ontspannen sfeer.

LEES MEER

Beste huurders,

Sinds kort is onze website in een verbeterde vorm op internet te vinden. De sitenaam (Url) is veranderd www.hvargos.nl. Onze algemene ledenvergadering zal dit jaar worden gehouden op woensdagavond 17 april 2019. Het bestuur ziet uw aanmelding graag bij ons binnenkomen. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer informatie. De duurzaamheidsdiscussie houdt de gemoederen erg bezig en natuurlijk bent u benieuwd welke plannen Rondom Wonen inmiddels heeft. De woonlasten zijn dit jaar vele malen hoger dan voorgaande jaren. Argos heeft het initiatief genoemen voor een woonlastenonderzoek.

LEES MEER

Beste huurders,

Deze zomer boden 23 corporaties een manifest aan minister Ollongren aan, waarin ze pleiten voor flexibele huurcontracten die kunnen worden opgezegd als een woning in hun ogen niet meer past bij het inkomen of de huishoudensgrootte van de huurder.

Dit manifest vormt het startschot voor een mogelijke discussie in het kabinet en de Tweede Kamer. Gelukkig moet de discussie nog starten, maar het bestuur van Argos kan zich op onderdelen nu al niet vinden in dit idee. We kunnen ons niet echt indenken dat dit ooit werkelijkheid zal worden, maar alleen deze informatie maakt huurders al onrustig.

LEES MEER

Beste huurder,

De tijd gaat zo snel dat we alweer toe zijn aan de volgende nieuwsbrief van het jaar. Binnenkort start de zomervakantie. Maar voor de zomer echt begint, wordt het bestuur van Argos betrokken bij de keuze voor twee nieuwe leden van de Raad van Commissarissen van Rondom Wonen. Dit lijkt simpel, maar we zijn toch weer nieuwsgierig om te ontdekken welke personen zich zullen melden voor deze twee vacatures.

LEES MEER

Beste huurders,

Met ingang van 1 maart 2018 heeft Rondom Wonen een nieuwe directeur: Lucas de Boer. Het bestuur van Argos is nauw betrokken geweest bij zijn benoeming. De gesprekken die we met hem mochten voeren hebben een positieve indruk achtergelaten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2018 is door de deelnemers besloten om een proef te starten om de huurder in de toekomst op een andere manier te betrekken bij de besluitvorming op belangrijke onderwerpen als energietoepassingen, duurzaamheid, bouwen, huurbeleid en onderhoud.

LEES MEER
Meer nieuwsbrieven

ALLES OVER HUREN

Huurverhoging2020-05-02T11:35:25+00:00

Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverhoging van uw woning? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij Rondom Wonen.

Op www.woonbond.nl/huurverhoging staat een programma waarmee huurders kunnen controleren of bezwaar maken loont. Het programma checkt of een huurverhogingsvoorstel aan alle wettelijke eisen voldoet en als dat niet zo is, presenteert het een voorbeeld bezwaarschrift. Dat kan worden ingevuld, geprint en vervolgens verstuurd naar de verhuurder. Heeft u vragen over de huurverhoging of wilt u hulp bij het maken van bezwaar? Bel dan met de Huurderslijn (020-5517755) bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 13.00 en op dinsdagavond van 18.30 tot 20.00. U moet daarvoor wel lid zijn (of worden) van de Woonbond.

Klachten over het handelen of nalaten door Rondom wonen2023-10-03T18:42:22+00:00

Het is mogelijk dat u het niet eens bent met de wijze waarop Rondom Wonen werkt. Of dat u vindt dat Rondom Wonen nalatig is geweest. Bijvoorbeeld omdat:

 • u een bepaalde reparatie nodig vindt en Rondom Wonen niet;
 • u een bepaalde wijziging aan de gehuurde woning wilt aanbrengen en Rondom Wonen u daarvoor geen toestemming geeft;
 • u vindt dat Rondom Wonen of één van haar medewerkers nalatig is geweest.

Neem allereerst contact met op met Rondom Wonen zelf via uw eigen pagina in het klantportaal. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. U kunt ook een klacht indienen via info@rondomwonen.nl.

Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland (KCWZH)

Bent u niet tevreden met de manier waarop Rondom Wonen uw klacht heeft afgehandeld, of met de door de corporatie voorgestelde oplossing, dan kunt u – afhankelijk van het type klacht – deze ter beoordeling voorleggen aan de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland (KCWZH).

De KCWZH is een onafhankelijke commissie waaraan de bewoners van woningen van de aangesloten woningcorporaties klachten over het handelen van hun corporatie kunnen voorleggen. Rondom Wonen is bij deze klachtencommissie aangesloten en heeft dit ook opgenomen in de interne klachtenprocedure.
Heeft u een klacht over handelen of nalaten van Rondom Wonen, dan moet u de corporatie eerst in de gelegenheid stellen om een besluit te nemen over uw klacht. Pas daarna kunt u de commissie inschakelen, door het formulier in te vullen op de site van de Klachtencommissie.

Bent u niet tevreden over de manier waarop de KCWZH uw klacht heeft opgelost? Of reageert deze commissie niet binnen een redelijke termijn van drie maanden? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Huurcommissie. De Huurcommissie neemt uw klacht in behandeling als u deze eerst hebt voorgelegd aan de KCWZH. Het is belangrijk te weten dat u uw klacht alleen bij de Huurcommissie kunt indienen tot maximaal 1 jaar nadat de klacht is ontstaan.

Klacht woonruimteverdeling

Voor klachten over woonruimteverdeling en woningtoewijzing kunt u niet terecht bij de KCWZH. U kunt daarvoor terecht bij de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden.

Klacht huurprijs ten opzichte van de woningwaardering

Voor klachten over uw huurprijs ten opzichte van de woningwaardering kunt u terecht bij de Huurcommissie. Meer onderwerpen waarvoor u bij de Huurcommissie terecht kunt, kunt u hier lezen.

Commissie Governancecode Woningcorporaties

De onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties is ingesteld door Aedes en de VTW (Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties) om de regels uit de Governancecode te handhaven. Een huurder of een woningzoekende kan een klacht over een gedraging van een woningcorporatie indienen. De Commissie toetst de klacht aan de Code en doet daar uitspraak over. Hier leest u hier meer over: Een klacht indienen bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties.

KOM IN CONTACT

Wij komen zo spoedig mogelijk terug met een antwoord op uw vraag.

  Word lid van Huurdersvereninging Argos en geniet van alle voordelen.

   Ga naar de bovenkant