Beste huurders,
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2019. In 2019 heeft Rondom Wonen 96 appartementen aan haar bezit toegevoegd. Die gingen bijna allemaal naar startende huurders. Het jaar 2020 wordt voor de corporatie een financieel rustig jaar. Rondom Wonen gaat 2020 gebruiken om een nieuwe strategie te formuleren die moet uitmonden in een nieuw ondernemingsplan. De Gemeente Pijnacker-Nootdorp zal ondertussen voor de eerste keer in haar geschiedenis een specifieke ‘Woonvisie’ ontwikkelen. Hierin wordt duidelijk uit de doeken gedaan hoe men denkt over wonen in de gemeente en wat men in de toekomst wil bereiken. Bij de uitvoering van beide plannen is het Argosbestuur betrokken. Uiteraard gaan we u het komende jaar op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

André Plooij, voorzitter

Zelf klussen?
Het Argosbestuur krijgt soms de vraag of je in je huurwoning dingen mag veranderen. Het antwoord is: “Ja, u mag veranderingen aanbrengen, zolang als die maar na uw verhuizing zonder veel kosten terug te veranderen zijn.” Als het ongedaan maken van de veranderingen wel geld kost, moet u toestemming vragen aan Rondom Wonen. De formulieren waarmee u dit kunt doen, vindt u op de website van Rondom Wonen.

Plan voor verbetering van de volkshuisvesting
De Woonbond (de ‘vakbond’ voor huurders) heeft het afgelopen jaar diverse keren overleg gehad met de aangesloten huurdersverenigingen over een nieuw  ‘Plan voor de Volkshuisvesting’. In dit plan doet de Woonbond (gesteund door vele andere belangenorganisaties) dringende aanbevelingen aan de regering van Nederland voor verbetering van de volkshuisvesting in Nederland. Onder het motto: ‘Zoals het nu gaat, kan het niet doorgaan.’ Ook Argos heeft aan dit plan meegewerkt. Deze maand wordt het plan door het hoogste inspraakorgaan van de Woonbond (de Verenigingsraad) officieel vastgesteld. Daarna gaat de Woonbond het onder de aandacht brengen van de politiek en de beleidsmakers in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

Einde Warmtewet voor verhuurders
Per 1 juli 2019 heeft er een belangrijke wijziging voor de verhuurders plaatsgevonden. Er is namelijk een artikel 1a toegevoegd aan de Warmtewet. Hierin wordt bepaald dat verhuurders (zoals Rondom Wonen) die warmte leveren aan hun huurders (blokverwarming) niet langer onder het regime van de Warmtewet vallen. Dit betekent dat de Warmtewet sinds 1 juli 2019 niet meer van toepassing is op de levering van warmte door verhuurders, maar alleen nog het huurrechtelijke regime van de servicekosten geldt. Als het goed is hebben de bewoners voor wie deze informatie van belang is, al van Rondom Wonen een brief gehad. Bij de afrekening servicekosten ontvangen de huurders verdere uitleg van Rondom Wonen.

Bouw van tijdelijke woningen
Regelmatig berichten we dat er ook in Pijnacker een groot tekort is aan woningen, met name voor starters , doorstromers en ouderen. Het Argosbestuur heeft er bij de gemeente op aangedrongen te besluiten tot het bouwen van tijdelijke (Prefab)woningen. Deze zouden gerealiseerd kunnen worden op een locatie waarvoor nog geen bouwbesluit is genomen. Onze gedachte is om bouwgrond ter beschikking te stellen voor zo’n 15 jaar. Heel snel kunnen daar dan Prefab-woningen geplaatst worden. Als de locatie vervolgens een andere bestemming krijgt, kunnen de woningen snel verplaatst worden naar een andere tijdelijke locatie. De gemeente stelt echter dat er in de huidige uitvoeringsstrategie geen ruimte is voor deze beleidswijziging. Het bestuur van Argos vindt deze opstelling een gemiste kans. Opnieuw wordt duidelijk dat de stroperigheid van een gemeentebestuur snelle en rationele oplossingen in de weg staat.

Vooruit kijkend naar de ALV
Eerder dit jaar heeft het Argosbestuur een presentatie bijgewoond over nieuwe vormen van participatie. Deze werd verzorgd door Erwin Steemers, stafmedewerker bewonersparticipatie bij Staedion in Rijswijk. Hij gaf vele goede voorbeelden van manieren om bewoners beter te betrekken bij de gang van zaken in huurdersvereniging en corporatie. Op de middag waren ook mensen aanwezig van Rondom Wonen, de Woonbond, Aedes (belangenorganisatie van verhuurders) en de gemeente Pijnacker-Nootdorp. We spelen met de gedachte om hem uit te nodigen voor de volgende Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats in april 2020.