Beste huurders,

Deze zomer boden 23 corporaties een manifest aan minister Ollongren aan, waarin ze pleiten voor flexibele huurcontracten die kunnen worden opgezegd als een woning in hun ogen niet meer past bij het inkomen of de huishoudensgrootte van de huurder.

Dit manifest vormt het startschot voor een mogelijke discussie in het kabinet en de Tweede Kamer. Gelukkig moet de discussie nog starten, maar het bestuur van Argos kan zich op onderdelen nu al niet vinden in dit idee. We kunnen ons niet echt indenken dat dit ooit werkelijkheid zal worden, maar alleen deze informatie maakt huurders al onrustig.

Aan de toegang tot een betaalbare huurwoning worden al veel eisen gesteld. Over hoeveel je verdient; hoe groot je gezin is; wat je minimaal moet of maximaal mag betalen. We kunnen ons indenken dat vanwege de woningschaarste het bespreekbaar moet worden om in nieuwe contracten bepaalde clausules op te nemen die rekening houden met het eventueel veranderen van zaken als de gezinssituatie, maar dit mag niet met terugwerkende kracht opgelegd worden aan bestaande huurders.

Het zal u niet verbazen dat wij ons als bestuur in deze discussie zullen mengen. Niet alleen met Rondom Wonen, maar zeker in regionaal verband. In Regio Haaglanden hebben de meeste huurdersorganisaties, inclusief Argos, zich nu verenigd. De organisaties gaan samenwerken om in de gemeenteoverstijgende belangen in de sector hun stem te laten horen. Via deze nieuwsbrief zullen wij u regelmatig op de hoogte houden.

Focusgroep: het sleutelwoord is woongeluk

Op 11 juli 2018 startte Argos met iets nieuws. Zonder hiërarchie of vooropgezette agenda kwamen huurders bij elkaar bij Tout le Monde aan Noordweg 19 in Pijnacker om te discussiëren over de toekomst van huurdersvertegenwoordiging in Pijnacker-Nootdorp. Het idee was om als ‘focusgroep’ gezamenlijk in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren, zonder al de ‘verplichte’ elementen die een bijeenkomst van de huurdersvereniging meestal kenmerken. Een duidelijke inleiding door externe gespreksleider Ferenc van Damme over de veranderende wereld waarin Argos opereert, opende de deur voor een kleine twee uur geanimeerde discussie in kleinere groepen, die op grote flipovervellen werd vastgelegd.

Veel aandacht was er voor zaken die Argos anders zou kunnen doen om de huurdersvertegenwoordiging dichter bij de mensen te brengen. Het was al snel duidelijk dat de persoonlijke problemen van huurders een belangrijke rol spelen in de manier waarop ze het belang van huurdersvertegenwoordiging ervaren. Hoe dichterbij, hoe betrokkener. De bevordering van woongeluk werd door alle discussiegroepen als sleutelelement aangewezen. Prettig, veilig en gerust wonen, daar draait het om. Scheefwonen, de huurverhoging en andere zaken die een rol spelen bij het al dan niet ervaren van woongeluk, verdienen eigen (issue-gebaseerde) bijeenkomsten, georganiseerd op een vergelijkbare manier als deze eerste Focusgroepbijeenkomst. Minder strak en met meer ruimte om naar de huurders te luisteren.

Argos is een organisatie die moet opereren in overeenkomst met haar rol, zoals die is vastgelegd in de Woningwet, de Overlegwet en de samenwerkingsovereenkomst met Rondom Wonen. Er moet dus ieder jaar een algemene ledenvergadering worden georganiseerd, er moet financiële en organisatorische verantwoording worden afgelegd in een jaarverslag en er moeten bestuurs- en overlegvergaderingen zijn. Al deze bureaucratische elementen blijven hun plaats houden, maar het bestuur ervoer de lossere manier van samenwerking als prettig en zinvol. We gaan de focusgroep aanpak daarom voortzetten en uitbouwen. Huurders die al met een onderwerp voor de volgende focusgroep bijeenkomst rondlopen, kunnen dit via info@huurdersverenigingargos.nlaan ons bekendmaken.

Prestatieafspraken; hét middel om invloed uit te oefenen

Onlangs kwam het rapport ‘Staat van de Volkshuisvesting 2018’ uit, gemaakt door het bureau Companen. Eén van de bijlagen in dit rapport gaat over de Prestatieafspraken 2017. Een belangrijke conclusie in deze bijlage is dat sinds 2015 (invoering van de Woningwet en het maken van prestatieafspraken) de invloed die een huurdersorganisatie kan uitoefenen op het beleid van haar corporatie is toegenomen. Een andere conclusie is dat verbetering en verduurzaming van de woningvoorraad de voornaamste onderwerpen zijn. En een derde conclusie is dat steeds meer huurdersorganisaties de prestatieafspraken mede-ondertekenen, wat de huurdersorganisatie medeverantwoordelijk maakt. Dat geldt ook voor Argos in Pijnacker, die sinds 2016 in samenspraak met de gemeente en Rondom Wonen de prestatieafspraken uitonderhandelt.

De Woningwet is tot stand gekomen na misstanden in de sociale huursector en de daaruit voortvloeiende parlementaire enquête. Scherper toezicht is dus een belangrijk onderdeel van de wet. De prestatieafspraken passen daar naadloos in. In de prestatieafspraken wordt vastgelegd wat er gebeurt met de grote uitgaven van corporaties (onder andere nieuwbouw, duurzaamheid en huurbeleid). Het overleg hierover vindt dus plaats met Argos, Rondom Wonen en de gemeente en er is duidelijk sprake van medeverantwoordelijkheid. Voor ons als Argos is de Woningwet 2015 daarom van groot belang. Immers onze nieuwe rol als volwaardig partner geeft ons tot op zekere hoogte instemmingsrecht op het gebied van de echt belangrijke kwesties.

De conclusie kan zijn dat er voor Argos eindelijk sprake is van echte medezeggenschap. Argos praat mee over het door Rondom Wonen uit te brengen prestatiebod. Dit bod is een voornemen van Rondom Wonen voor volgend jaar. Daarbij gaat het voornamelijk over de investeringen in nieuwbouw en duurzaamheid en om maatregelen ter verbetering van de betaalbaarheid van de huizen, de leefbaarheid en om wonen en zorg. Omdat het bod geldt als een wijziging van beleid moet Argos in staat worden gesteld hierover advies uit te brengen.

Nieuwe bestuursleden gezocht

Huurdersvereniging Argos zoekt nieuwe bestuursleden voor een nieuw seizoen. We zoeken mensen die mee willen werken aan de verbetering van de dienstverlening aan de huurders en die durven na te denken over nieuwe manieren om de wettelijk omschreven rol van de huurdersvereniging te blijven vervullen. Een uitgebreide vacature vindt u elders op onze website.