Beste huurders,

Sinds kort is onze website in een verbeterde vorm op internet te vinden. De sitenaam (Url) is veranderd www.hvargos.nl. Onze algemene ledenvergadering zal dit jaar worden gehouden op woensdagavond 17 april 2019. Het bestuur ziet uw aanmelding graag bij ons binnenkomen. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer informatie. De duurzaamheidsdiscussie houdt de gemoederen erg bezig en natuurlijk bent u benieuwd welke plannen Rondom Wonen inmiddels heeft. De woonlasten zijn dit jaar vele malen hoger dan voorgaande jaren. Argos heeft het initiatief genoemen voor een woonlastenonderzoek.

Namens het bestuur,
André Plooij, voorzitter

Penningmeester neemt afscheid
Onze penningmeester Ibrahim Ahmed maakt sinds 1 januari 2019 geen deel meer uit van het bestuur van Argos. Hij is namelijk lid geworden van de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland. Op verzoek van deze organisatie heeft hij zijn functie opgezegd, om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Voordat hij deze stap nam, heeft hij echter nog wel het financieel jaarverslag over 2018 gemaakt. Dit verslag zal worden behandeld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 april. Met de komst van de provinciale geschillencommissie wordt de geschillencommissie van Rondom Wonen zelf opgeheven. Dit biedt een objectievere kijk op het corporatiebeleid. En daarvan zijn Ibrahim Ahmed en het bestuur altijd voorstanders geweest.

Argos praat mee in Haaglanden
Op 18 oktober 2018 werd de koepel Samenwerkende Huurdersorganisaties  Haaglanden (SHH) opgericht. Hierin werken twaalf huurdersorganisaties uit de regio samen. Ook Argos is erbij aangesloten. Deze nieuwe (en op dit moment nog unieke) koepel van huurdersorganisaties laat haar stem horen in het regionaal overleg met de SVH, het samenwerkingsverband van de woningbouwcorporaties in onze regio. In de regio Haaglanden vertegenwoordigt de SHH 152.000 wooneenheden. Als we uitgaan van drie volwassenen per woning, betreft dit ruim 500.000 bewoners. De SHH overlegt met de corporaties en met de gemeenten in de regio Haaglanden. Het Argosbestuur speelde een belangrijke rol bij het tot stand komen van dit samenwerkingsverband. Een van haar bestuursleden maakt nu ook deel uit van het dagelijks bestuur van de SHH.

Verder streven naar duurzaamheid
Dagelijks worden we geconfronteerd met de klimaatdiscussie in de media. Ook onze huurwoningen zullen er niet aan ontkomen. Het bestuur van Argos kan zich daarom voorstellen dat er bij de huurders veel vragen leven. Zoals: “Wat zijn de standpunten van Rondom Wonen en hoe gaan ze de opgelegde verduurzaming aanpakken?” Rondom Wonen heeft besloten om niet het wiel te gaan uitvinden, maar de ontwikkelingen wel zeer nauwgezet te volgen. Het Argosbestuur heeft ermee ingestemd om op dit punt een afwachtende houding aan te nemen. Net als Rondom Wonen zijn wij namelijk van mening dat het beschikbare geld beter besteed kan worden aan (meteen duurzame) nieuwbouw en de verduurzaming (met bijvoorbeeld isolatie) van bestaande woningen.
Dit betekent natuurlijk niet dat er achterover wordt geleund. Rondom Wonen is inmiddels in zee gegaan met het duurzaamheids expertise centrum ‘The Natural Step’. Dit helpt de corporatie om een weg te vinden voor verduurzaming in Pijnacker-Nootdorp. Ook de leden van het Argosbestuur zijn bij dit proces betrokken. We praten, denken en luisteren mee. De eerste stap is gezet. Rondom Wonen heeft de routekaart naar CO2-neutraal in 2050 van Aedes (vereniging van woningcorporaties) onderschreven. Dit jaar al zal op bescheiden schaal in een driehoogflat het binnencomfort worden verbeterd en de energielasten zullen worden teruggedrongen.

Argos wil woonlastenonderzoek
Op initiatief van het Argosbestuur zal in 2019 voor de regio Haaglanden een woonlastenonderzoek uitgevoerd worden onder huurders van sociale woningen. Ook de zogeheten ‘scheefwoners’ worden hierbij betrokken. De huurdersorganisaties van de SHH gaan de uitkomsten van dit onderzoek betrekken bij de huurverhogings-onderhandelingen voor 2020. Voor alle huurders telt dat de vaste lasten met ingang van 2019 veel hoger geworden zijn. Denk daarbij aan de ziektekostenpremie, de energielasten en de auto- en woonverzekeringen. Als je daar de BTW-verhoging  naar 9 procent bij optelt, dan komt een gemiddeld gezin op zo’n 300 tot 400 euro meer per jaar.

Gebruik Verhuurderheffing voor verduurzaming!
Op vrijdag 15 februari 2019 heeft een delegatie van woningcorporaties in Den Haag een voorstel ingediend (een impliciet protest) om de opbrengst van de Verhuurderheffing te gebruiken voor het doen van duurzame investeringen. Argos was bij de presentatie aanwezig.
De Verhuurderheffing is een regeling (een belasting) die in 2013 door de regering in het leven is geroepen. Sindsdien betalen de corporaties ieder jaar het equivalent van twee maanden huurinkomsten aan de Haagse schatkist. Geld van huurders dus. Geld dat ook gebruikt zou kunnen worden om woningen te verduurzamen. Precies wat de corporaties daarom op 15 februari hebben voorgesteld.
Argos steunt deze actie van de corporaties (inclusief onze eigen corporatie Rondom Wonen). Het aanwenden van de Verhuurderheffing (zolang de regering deze niet wil afschaffen) voor het financieren van verduurzaming wordt door Argos namelijk al enkele jaren bepleit.

Algemene Ledenvergadering:
Vragen aan Rondom Wonen
Het bestuur nodigt alle huurders van Rondom Wonen uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Argos. Deze wordt gehouden op woensdagavond 17 april 2019. De locatie is restaurant Tout le Monde, Noordweg 19 te Pijnacker. Vanaf 18.30 uur bent u welkom. U wordt informeel onthaald met een hapje. De vergadering begint om 19.15 uur.
We zullen eerst het statutaire deel van de vergadering afhandelen. Dit noodzakelijke onderdeel van iedere algemene ledenvergadering willen we zo kort mogelijk houden, maximaal een half uur. Na een korte pauze wordt u dan als huurder in de gelegenheid gesteld om rechtstreeks vragen te stellen aan Lucas de Boer, directeur-bestuurder van Rondom Wonen. Dit duurt van 20.00 uur tot 21.30 uur. Heeft u een vraag om op onze vergadering te stellen? Stuur naar info@huurdersverenigingargos.nl.
Wij verzamelen de vragen en geven u tijdens de vergadering het woord. U kunt zich aanmelden via info@huurdersverenigingargos.nl, of per telefoon 085-8001111. De agenda en bijdragen zullen u daarna zo spoedig mogelijk digitaal worden toegezonden.