Beste huurders, 

Met ingang van 1 maart 2018 heeft Rondom Wonen een nieuwe directeur: Lucas de Boer. Het bestuur van Argos is nauw betrokken geweest bij zijn benoeming. De gesprekken die we met hem mochten voeren hebben een positieve indruk achtergelaten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2018 is door de deelnemers besloten om een proef te starten om de huurder in de toekomst op een andere manier te betrekken bij de besluitvorming op belangrijke onderwerpen als energietoepassingen, duurzaamheid, bouwen, huurbeleid en onderhoud. Het is de bedoeling dat nog voor de zomer een eerste groepsgesprek wordt gestart zonder agenda of vooraf ingenomen standpunten. Op de ALV hebben negen mensen toegezegd hieraan mee te werken. Uiteraard zullen we de huurders blijven informeren over de voortgang van dit proeftraject. Het bestuur heeft ook besloten dat er tijdens de tweewekelijkse bestuursvergaderingen voortaan ruimte wordt geboden aan huurders om persoonlijk een vraag te komen stellen. Ook hierover leest u meer in deze Nieuwsbrief.

Namens het bestuur,
André Plooij, voorzitter

 

Algemene Ledenvergadering 7 maart 2018 

Op woensdag 7 maart 2018 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Huurdersvereniging Argos plaats. De bijeenkomst werd gehouden in Ontmoetingscentrum De Acker, gevestigd aan Park Berkenoord 2 in Pijnacker. Tijdens de eerste helft van de avond werd gesproken over de notulen van de vorige ALV op 19 april 2017 en over het algemeen en financieel jaarverslag over 2017. De Kascontrolecommissie deed verslag van haar werkzaamheden en verleende het bestuur decharge voor het jaar 2017. De deelnemers aan de vergadering gingen akkoord met de installatie als volledig bestuurslid van mevrouw Van de Rijdt. Ook mocht de heer Brandsma beginnen een nieuwe termijn van drie jaar als bestuurslid. De vergadering werd gevolgd door een presentatie van gastspreker Ferenc van Damme die inspireerde tot een nieuwe kijk op huurdersparticipatie.

 

Nieuw idee voor huurdersparticipatie ontstaat op ALV

Een inspirerende presentatie door gastspreker Ferenc van Damme op de ALV van 7 maart 2018 heeft ertoe geleid dat de aanwezigen besloten de huurdersparticipatie te verbeteren met een radicaal andere aanpak. Het plan is ontstaan om een focusgroep te vormen van huurders om gezamenlijk na te denken over het thema ‘Duurzaamheid’, dat de komende jaren voor alle huurders van Rondom Wonen een belangrijk onderwerp gaat worden. Een groep die met opzet niet hiërarchisch zal zijn en ook niet uit zal gaan van een vooropgezette agenda. De bestuursleden willen meningen en ideeën van de huurders zelf verzamelen, waarmee ze vervolgens de discussie met Rondom Wonen over dit onderwerp aan kunnen gaan. Negen huurders hebben zich ter plekke opgegeven om hieraan deel te nemen. Er is afgesproken dat ze persoonlijk andere huurders zullen uitnodigen om mee te doen. Als u als kritische volger van Argos nu denkt dat dit voor u ook weleens zeer interessant zou kunnen zijn, dan mag u zich ook opgeven als geïnteresseerde. Gebruik hiervoor ons emailadres info@huurdersverenigingargos.nl. Vermeld duidelijk uw emailadres of telefoonnummer. De proefbijeenkomst vindt plaats op 11 juli 2018. Deelnemers krijgen de precieze tijd en locatie nog doorgegeven.

 

Uw eigen vraag bespreken tijdens een bestuursvergadering?

Het bestuur van Argos merkt steeds meer dat huurders heel graag allerlei praktische (soms heel dringende) zaken zouden willen bespreken met het bestuur. Zaken waarvoor bijvoorbeeld een ledenvergadering niet altijd de aangewezen plaats is. Het bestuur heeft besloten dat ze huurders de mogelijkheid wil bieden om een bestuursvergadering (iedere twee weken gehouden) bij te wonen en ter plekke aan het bestuur zijn of haar probleem voor te leggen. Het bestuur zal dit dan als onderdeel van de vergadering bespreken. Is dit misschien iets dat u aanspreekt? Stuur dan uw vraag of probleem naar info@huurdersverenigingargos.nl. Vermeld duidelijk uw emailadres of telefoonnummer. Het bestuur neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.

De vergaderdata tot aan de zomer zijn:

-2 mei 2018
-16 mei 2018
-30 mei 2018
-13 juni 2018
-27 juni 2018