Op dinsdag 11 juni 2024 hield Huurdersvereniging Argos zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er waren zo’n 35 mensen bijeen in het SWOP-gebouw aan Floralaan 102 (Keijzershof) in Pijnacker. Het Algemeen en het Financieel Jaarverslag over 2023 zijn besproken. Vragen van huurders over deze documenten werden beantwoord. Publiekelijk en in een enkel geval ook een-op-een. Als vertegenwoordiger van de Kascommissie deed de heer Math van der Kraaij verslag van de kascontrole. Daarna werd aan het Argosbestuur over 2023 decharge verleend. De heer Van der Kraaij meldde zich vervolgens aan voor de Kascommissie van 2025. Een tweede commissielid moet nog gevonden worden.

Aanpassing bestuur

De vier bestuursleden van Argos hebben de rollen voor 2024 opnieuw verdeeld. Waarnemend Penningmeester Marieke de Haan is benoemd tot volwaardig penningmeester. Roel Brandsma legt zich weer toe op zijn kernfunctie, namelijk die van secretaris. Hij legt zijn tijdelijke rol als waarnemend voorzitter neer. Hij liet de huurders ook weten dat hij zich na het einde van zijn termijn in 2025 niet nogmaals als bestuurslid beschikbaar zal stellen. Siem Kerkhof werd aan de huurders voorgesteld als nieuwe voorzitter. Hij heeft zich het afgelopen jaar op deze taak voorbereid. Met handopsteken gaven de huurders aan hiermee in te stemmen.

Thema: Hoe houden we Rondom Wonen op het rechte pad?

Tijdens de pauze voegde Gera Esser, interim directeur-bestuurder van Rondom Wonen, zich bij de aanwezigen. Huurderscommissaris Ruud Geelhoed gaf een presentatie over hoe de Raad van Commissarissen (RvC) Rondom Wonen op het rechte pad houdt. De RvC is de interne toezichthouder en werkgever van Rondom Wonen. Ook legde Ruud Geelhoed het functioneren uit van twee externe toezichthouders waarmee Rondom Wonen te maken heeft. Namelijk de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Er was veel interactie met de huurders. Dit werd erg op prijs gesteld.

Hierna volgde een presentatie van Roel Brandsma over de manier waarop Huurdersvereniging Argos invloed uitoefent op Rondom Wonen. En wat hierin de mogelijkheden en onmogelijkheden van de huurdersvereniging zijn. Roel Brandsma deed dit op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen Argos en Rondom Wonen.

De avond sloot om 21.15 uur. Verschillende huurders met specifieke vragen hebben na afloop nog met de bestuursleden gesproken.