Het proces van verduurzaming in de wijk Pijnacker-Noord vindt zijn oorsprong in een beleidsbesluit over duurzaamheid door Rondom Wonen. Al in 2018 werd Argos bij deze discussie betrokken. Argos adviseerde Rondom Wonen toen om zich te richten op direct duurzame nieuwbouw en daarnaast op de verduurzaming, door onder andere isolatie, van bestaande woningen.

Klankbordgroep

In 2019 begon Rondom Wonen met een pilotproject (een eerste proef) ‘Verduurzaming en Comfortverbetering’ bij het drie-laags-complex De Visserlaan. Dit project werd uitgevoerd met hulp van een klankbordgroep van bewoners van het complex. Ze dachten actief mee en hun advies werd serieus genomen. Ze kregen de mogelijkheid om de presentaties van vijf verschillende aannemers te beoordelen. Hun advies was doorslaggevend in de uiteindelijke keuze die Rondom Wonen maakte. Ook brachten ze een bezoek aan modelwoningen in Rijswijk en Rotterdam, om met eigen ogen de installaties te zien die in hun complex toegepast zouden worden en om daar kritische vragen over te stellen. Eén van de installaties was de ClimaRad. Een bestuurslid van Argos maakte de bijeenkomsten en bezoeken van het panel mee als waarnemer.

Zonnepanelen

Tijdens twee bewonersbijeenkomsten in februari 2020, in Delfgauw en in Pijnacker-Noord, introduceerde Rondom Wonen het zonnepanelenprogramma van WOCOZON. Bestuursleden van Argos woonden deze bijeenkomsten bij. De bewoners mochten zelf beslissen of ze mee wilden doen. De eerste zonnepanelen werden gelegd op 25 februari 2020.

Corona

Kort daarna kreeg Nederland echter te maken met de coronapandemie. Dit bemoeilijkte het onderlinge overleg tussen Argos en Rondom Wonen. Het verduurzamingsproject werd echter voortgezet, maar op een laag pitje. Alle vergaderingen vonden online plaats. Ook in 2021 was dit het geval. In 2022 vond Argos een manier om weer fysiek te vergaderen. Rondom Wonen deed echter nog lange tijd alles op afstand.

De Visserlaan

Mede door de pandemie begon de daadwerkelijke verduurzaming van De Visserlaan pas in 2022. Het verduurzaamde complex werd in dat jaar ook opgeleverd. In een na de oplevering onder de huurders gehouden enquête gaven de bewoners van De Visserlaan de verbeteringen een gemiddelde van een 8,5. Er bleken echter ook bewoners te zijn die minder enthousiast waren. Het isoleren van garages en opslagruimtes door het spuiten van purschuim bleek bijvoorbeeld geen succes. Klachten hierover bereikten het bestuur van Argos al snel. Argos heeft dit besproken met Rondom Wonen. De klachten speelden een rol in het besluit van Rondom Wonen om bij de volgende complexen een andere manier van isolatie (namelijk het aanbrengen van isolatieplaten) toe te passen.

Nolenslaan

Na afloop van de pandemie en de oplevering van De Visserlaan kwam de verduurzaming van Pijnacker-Noord in een stroomversnelling. Twee volgende drie-laags-complexen waren aan de beurt. Een hiervan was de Nolenslaan. De Projectcommissie Renovatie Nolenslaan, een commissie van bewoners, zocht contact met Argos. Na een telefonische kennismaking kwam op 12 mei 2023 de eerste email binnen. Verschillende bewoners klaagden over de manier waarop de verduurzaming werd uitgevoerd. Argos nodigde de commissieleden uit voor een persoonlijk gesprek. Op 14 juni 2023 bezochten twee commissieleden de Argos bestuursvergadering om hun verhaal te doen. Ter voorbereiding op dit gesprek hadden ze op 28 mei 2023 een document gemaild met een uitgebreide uitleg van de problemen in Pijnacker-Noord. Er werd afgesproken dat de projectcommissie klachten zou verzamelen en met ter plekke genomen foto’s ondersteunen. In verschillende mails is deze informatie vervolgens met Argos gedeeld. Op basis hiervan besloot Argos tot verder onderzoek.

Onderzoek ter plekke

Twee Argos bestuursleden bezochten op 25 juli 2023 drie adressen in Pijnacker-Noord om de situatie met eigen ogen te aanschouwen. Op de bestuursvergadering van 26 juli 2023 deden ze verslag van hun bevindingen aan de andere bestuursleden. Het bestuur besloot vervolgens om tijdens de zomerstop van augustus 2023 een inventarisatie op te stellen. Ook vroegen ze de bewoners om hun klachten naar Rondom Wonen te mailen en daarvan ook een kopie naar Argos te sturen. In totaal werden zo 11 klachten opgehaald. Tijdens de overlegvergadering van Argos met Rondom Wonen op 7 september 2023 werden de zorgen rondom Pijnacker-Noord besproken.

Gesprek met de Projectmanager

Zo kreeg Argos de mogelijkheid om rechtstreeks met de Projectmanager Verduurzaming te spreken. Dit gesprek vond plaats op 26 september 2023. De 11 klachten werden tot in detail besproken. Het bleek dat de projectmanager niet van alle problemen op de hoogte was. Aan de andere kant was hij al bezig met herstelwerkzaamheden voor de zaken waarvan hij wel op de hoogte was. Hij beloofde om alle terecht gemelde schades te laten herstellen. Op 30 oktober 2023 heeft een Argos bestuurslid de Nolenslaan nogmaals bezocht, om te controleren of Rondom Wonen inderdaad herstelwerkzaamheden liet uitvoeren. Bij één van de adressen blijken de klachten inmiddels inderdaad te zijn verholpen.

Rondom Wonen is inmiddels aan de slag gegaan met de vijf-laags-complexen. Ook hier zijn incidenten geweest en schades gemeld. De corporatie heeft nu echter een opzichter aangesteld om de werkzaamheden te controleren. Het verduurzamingsproces lijkt nu beter te verlopen.