Geachte bewoners,

Begin juli is de eerste nieuwsbrief bij alle huurders van Rondom Wonen per post bezorgd. We hebben ontzettend veel reacties gehad de afgelopen weken en meer dan 200 nieuwe huurders hebben zich als lid aangemeld. Daar zijn we ongelooflijk blij mee! Hoe meer leden Argos vertegenwoordigd, hoe sterker we staan in de onderhandelingen met Rondom Wonen.
Door de vele reacties, vragen en klachten en de vakantie van bestuursleden natuurlijk, heeft nog niet iedereen een reactie of antwoord van ons gekregen. De komende weken gaan we hard aan de slag om alle reacties, vragen en klachten van bewoners te beantwoorden en we zullen waar mogelijk zoeken naar oplossingen, al dan niet, samen met Rondom Wonen.

André Plooij, voorzitter

De nieuwe warmtewet

De afgelopen weken hebben we veel vragen gekregen over de eindafrekening voor stookkosten in de flats.Voor vele bewoners was de eindafrekening een onaangename verrassing. Naast de flinke huurverhogingen van de afgelopen 2 jaar, worden ze nu ook geconfronteerd met een flink hogere rekening voor verwarming. Wat is de reden voor deze hogere rekening voor stookkosten? Op 1 januari 2014 werd de Warmtewet van kracht. Huurders die aangesloten zijn op blokverwarming, stadsverwarming en collectieve warmtepompen (warmte- koudeopslag), krijgen te maken met nieuwe regels. Met name voor blokverwarming is er veel veranderd.

Wat verandert er?
De Warmtewet zorgt ervoor dat er een maximumprijs is voor warmte per 1 januari 2014. Deze prijs bestaat uit een vastrecht in euro’s en een variabel tarief in euro per ‘gigajoule’ (de energieeenheid gigajoule (GJ) komt overeen met 1 miljard joule). De maximumprijs voor warmte wordt eind december bekend gemaakt door de nieuwe Autoriteit Consument & Markt en gepubliceerd op http://www.acm.nl/. Tot januari 2014 werd met name in blokverwarmingssystemen nog geen gigajoules gemeten en afgerekend bij het vaststelling van de kosten voor verwarming per wooneenheid. Bij blokverwarming werd meestal centraal gemeten (kubieke meter gas) en werden de kosten daarvan verdeeld over de woningen. Door de Warmtewet mag dit niet meer. De wet bepaalt dat – als het mogelijk is – de warmte (in gigajoules of kilowattuur) per woning gemeten moet worden. Wooneenheden op bijvoorbeeld de bovenste verdieping of op de hoek hebben een hoger verbruik dan tussengelegen flats. Deze wooneenheden zullen vanaf 2014 dan ook een hogere bijdrage aan verwarming betalen. Bij het vaststellen van de kosten voor verwarming wordt vanaf januari gekeken naar het daadwerkelijk verbruik per woning.

Wat doet Argos?
Argos kan de wet niet veranderen. Wat we wel kunnen doen is bij Rondom Wonen aankaarten dat de informatie over de invoering van deze nieuwe wet en de gevolgen er van voor u als bewoner gebrekkig is geweest. We zullen er bij Rondom Wonen op aandringen u, als bewoner, beter te informeren bij veranderingen in de wet en de gevolgen die dat voor u kan hebben. Verder zullen we er bij Rondom Wonen op aandringen om samen met bewoners, die door deze veel hogere afrekening voor stookkosten in de problemen komen, naar een werkbare oplossing te zoeken.

Rectificatie

Tot onze grote spijt, hebben wij moeten constateren dat er een fout in de tweede nieuwsbrief van Argos is geslopen, en wel bij het artikel over de in 2014 nieuw in werking getreden Warmtewet. De hoge eindafrekening voor de gemaakte stookkosten van bewoners met een blokverwarming, heeft vele vragen doen oproepen. Het bestuur van Argos was per abuis er vanuit gegaan dat de hoge kosten te maken hadden met de nieuw in werking getreden Warmtewet. Het tegendeel blijkt echter waar. De hoge stookkosten zijn namelijk te wijten aan de lange en strenge winter van 2013, waar de Warmtewet niets mee te maken heeft. De uitwerking van de nieuwe Warmtewet zal pas bij de eindafrekening van 2014 merkbaar zijn. 
Volledigheidshalve merken wij nog op dat Rondom Wonen niet nalatig is geweest in het informeren van haar huurders over de invoering van de nieuwe Warmtewet. Huurders met een blokverwarming hebben zowel een brief als een voorlichtingsbrochure ontvangen aangaande de gevolgen van de nieuw in werking getreden Warmtewet.
Het bestuur