Grote omslag bij Argos

Bij Huurdersvereniging Argos heeft het afgelopen jaar een grote omslag plaatsgevonden. Het bestuur is uitgebreid naar zeven personen. En alle bestuursleden beschikken over individuele kwaliteiten en bekwaamheden die de organisatie, en dus de huurders, goed van pas komen. Argos kan eindelijk doen waarvoor de vereniging bedoeld is: als huurdersvertegenwoordiging serieus meepraten in overleg met Rondom Wonen én de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Argos is bezig te professionaliseren. Dit merkt u onder andere aan de nieuwe website, waarmee u veel meer kunt dan met de vorige. De lay-out van de Nieuwsbrief is verbeterd. Argos heeft een nieuwe, meer eigentijdse, huisstijl geïntroduceerd en bedient zich nu ook van de sociale media.

Door de komst van de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 (zie verderop in deze nieuwsbrief) beslist Argos nu daadwerkelijk mee over de invulling van de woningbehoefte in Pijnacker-Nootdorp. Daarom is het belangrijker dan ooit dat Argos zoveel mogelijk steun en feedback krijgt van de huurders die ze vertegenwoordigt. Lidmaatschap heeft nu écht impact!

Wilt u uw stem laten horen en de nieuwe resultaatgerichte koers meebepalen? Word dan (gratis) lid van Argos. Het kost u niets, maar bezorgt Argos een extra mening, een extra paar ogen en extra kwaliteit. Via www.huurdersverenigingargos.nl kunt u zich aanmelden.

Namens het bestuur,

André Plooij, voorzitter

WOZ-waarde beïnvloedt puntentellingssysteem

Met ingang van 1 oktober van dit jaar maakt de WOZ-waarde van uw woning deel uit van het puntensysteem dat wordt gebruikt om uw huurprijs te bepalen. Dit kan dus gevolgen gaan hebben voor de maximale huur van uw huis.

Een huurhuis krijgt punten voor bijvoorbeeld oppervlakte, energiezuinigheid en voorzieningen. Sinds 1 oktober 2015 telt dus ook de WOZ-waarde van uw woning mee in de puntentelling. Dit heeft het kabinet beslist.

Géén plotselinge verhoging

De maximale huren worden vanaf oktober mede afhankelijk van hoe hoog de waarde van uw huis is. De aangepaste puntentelling betekent niet dat de huur die u voor uw woning betaalt, nu ineens omhoog zal schieten. Rondom Wonen mag slechts één keer per jaar de huur verhogen (juli 2016) met het percentage dat het kabinet vaststelt. Ook is er een verschil tussen wat Rondom Wonen mág vragen en wat zij daadwerkelijk vraagt (dit is vaak lager).

Actie Argos

Natuurlijk kunt u van het bestuur van Argos verwachten dat het zich in deze discussie betrokken laat worden. Ook willen we geïnformeerd worden over de diverse WOZ-waarden van de woning in het bezit van Rondom Wonen, en wat de gevolgen zijn bij de eerstvolgende huurverhoging. Verder dringen we erop aan dat Rondom Wonen u als huurder goed informeert over de nieuwe situatie en over de gevolgen ervan voor uw woning. Wij blijven u informeren via verdere nieuwsbrieven en de website.

Nieuwe Woningwet geeft Argos meer inspraak

Op 1 juli 2015 is de Woningwet 2015 in werking getreden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering van het volkshuisvestingsbeleid.

De Woningwet regelt een groot aantal zaken rond de samenwerking tussen de gemeente, Argos en Rondom Wonen. Samenwerking en gelijkwaardigheid zijn belangrijke uitgangspunten. Argos speelt nu een actieve rol bij de totstandkoming van het nieuwe huisvestingsbeleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Meer te vertellen

Dankzij de Woningwet is Argos een volwaardige partij geworden in het maken van de verplichte ‘Prestatieafspraken’ met de gemeente en Rondom Wonen. Argos heeft het recht gekregen om een derde van de Raad van Commissarissen van Rondom Wonen voor te dragen (er is al een sollicitatieproces gaande). Mocht Rondom Wonen nadenken over een fusie, dan heeft Argos daar nu instemmingsrecht in. Verder heeft Argos het recht om kennis te vergaren (bijvoorbeeld met cursussen), of dit in te roepen (of in te huren). En zowel Argos als Rondom Wonen kunnen nu voor specifieke onderwerpen een (algemene) huurdersraadpleging houden.

Volkshuisvestelijke Agenda

De belangrijkste punten uit de nieuwe (deze zomer doorgesproken) Volkshuisvestelijke Agenda zijn:

1. Dat de gemeente concrete en resultaatgerichte doelen stelt;

2. Dat Rondom Wonen goed beargumenteert welke bijdrage zij aan de doelen uit de Prestatieafspraken kan leveren en dat ze dit voor Argos en de gemeente inzichtelijk maakt; en

3. Dat Argos kritisch meedoet aan het opstellen van doelen, de bijdrage van Rondom Wonen hieraan en de effecten hiervan op u als huurder.

Nieuwe overlegsituatie

Argos heeft dankzij de Woningwet een volwaardige positie gekregen in het proces waarin de prestatieafspraken tot stand komen en in het gemeentelijk huisvestingsbeleid. Het bestuur is ook inderdaad vanaf de start bij de nieuwe overlegsituatie betrokken. Het is nu wachten op de voorstellen van de gemeente over hoe zij het huisvestingsbeleid daadwerkelijk gaat invullen. Uiteraard wordt u hierover door ons verder geïnformeerd.

Nieuwe Woningwet geeft Argos meer inspraak

Niet alle huurders zijn bekend met het begrip ‘Bewonerscommissie’. Of, als die bekendheid er wel is, weet men vaak het nut ervan niet te benoemen.

Een bewonerscommissie is het eerste aanspreekpunt voor Rondom Wonen in een wijk, straat of complex. Het oprichten van zo’n commissie kan veel voordelen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van het Aardwarmteproject in Pijnacker-Noord. Als daar een bewonerscommissie actief zou zijn geweest, hadden de bewoners sneller en beter betrokken kunnen worden bij het project en zouden opkomende vragen zoals het waarom ervan en de betekenis voor de duurzaamheid van de woningen voor de bewoners duidelijker geweest zijn. Evenals de vraag: “Worden onze woningen dan ook beter geïsoleerd, om zo maximaal rendement uit het aardwarmteproject te halen?”

Concrete details

Rondom Wonen heeft op dit moment eigenlijk maar twee actieve bewonerscommissies. Dat zijn er volgens huurdersvereniging Argos te weinig. Natuurlijk behartigen wij de belangen van alle huurders, maar wel op hoofdlijnen. We kunnen op het niveau van wijk, straat of complex niet voor alle zaken de belangen van de huurders goed genoeg vertegenwoordigen. De details zijn alleen bij de bewoners zelf bekend en alleen zij zijn in staat die goed onder de aandacht van Rondom Wonen te brengen.

Speerpunt

Een bewonerscommissie wordt wettelijk beschermd in de regelgeving, zoals vastgelegd in de Overlegwet. Daarin wordt duidelijk aangegeven dat een bewonerscommissie recht heeft op informatie over alles wat te maken heeft met de directe woon- en leefomgeving, de servicekosten en het huurprijsbeleid. Eén van de speerpunten van Argos is dat wij graag zien dat er meer bewonerscommissies worden opgericht. We begrijpen dat dit veel werk en tijd vergt, maar Argos is bereid u hierbij te helpen en er zelf ook de nodige tijd in te steken. Heeft u interesse of vragen, dan kunt u ons altijd mailen via het op de website vermelde mailadres, of telefonisch: 085-8001111.

Knopen doorhakken op ingelaste Algemene ledenvergadering

Argos organiseert op woensdag 28 oktober 2015 een speciale Algemene Ledenvergadering om besluiten te nemen die nodig zijn in het licht van onze professionelere toekomst. De bestuurlijke grondslag en het huishoudelijke reglement moeten gemoderniseerd worden. Ook wordt de nieuwe huisstijl officieel gepresenteerd. De bijeenkomst wordt gehouden in Het Witte Huis, Raadhuisplein 1 in Pijnacker. De vergadering begint om 19.30 uur. Leden kunnen zich opgeven door een email te sturen naar alv@huurdersverenigingargos.nl. Mensen die lid willen worden, kunnen zich opgeven via de website www.huurdersverenigingargos.nl.