Voortaan ieder kwartaal een nieuwsbrief

Met de Argos Nieuwsbrief die u nu voor u hebt liggen, wordt een nieuwe start gemaakt. Vanaf nu verschijnt de Argos Nieuwsbrief namelijk iedere tweede maand van ieder kwartaal als email nieuwsbrief. Hij wordt ook op de website geplaatst, waar hij voortaan vrij te downloaden is.

Iedere tweede maand van kwartaal is er een overlegvergadering tussen Argos en Rondom Wonen. De standpunten die wij in deze vergadering innemen en eventuele afspraken die worden gemaakt, kunt u zo direct nalezen. Ook zullen we u in de Argos Nieuwsbrief op de hoogte houden van de gesprekken die Argos met de gemeente Pijnacker-Nootdorp en andere instanties zoals de Woonbond (de koepel van huurdersverenigingen in Nederland) voert.

Via onze website www.huurdersverenigingargos.nl en via Facebook kunt u voortaan rechtstreeks met Argos communiceren over alle onderwerpen die betrekking hebben op uw woon- en leefomgeving. Overigens mag u dit ook per email blijven doen. Het bestuur hoopt dat dergelijke directe communicatie ertoe leidt dat er maximale wederzijdse communicatie tussen Argos en haar achterban ontstaat.

Namens het bestuur,

André Plooij, voorzitter

Werken aan professionalisering op landelijk niveau

Argos en Rondom Wonen zijn uitgekozen om deel te nemen in een ‘Proeftuinenproject’ georganiseerd door Aedes (koepel verhuurders), de Woonbond en Atrivé. Opgezet om een beeld te krijgen van de nieuwe situatie na de invoering van de Woningwet in juli 2015 en ter versterking van de huurdersorganisaties in Nederland. Vertegenwoordigers van Argos en Rondom Wonen nemen nu deel in de proeftuinen ‘De Competente Huurdersorganisatie’ en ‘Samenwerking in Beleidsprocessen’.

Moeite met tijdelijke huurcontracten

Eind vorig jaar reageerde het bestuur van Argos op het ‘Ontwerp – Uitvoeringsstrategie Wonen 2016-2018’ van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hierin geeft het bestuur aan tégen het invoeren van tijdelijke huurcontracten te zijn.

In de ontwerp – uitvoeringsstrategie doet de gemeente het voorstel om tijdelijke huurcontracten te gaan invoeren, met als argument om een betere doorstroming mogelijk te maken. Argos reageerde als volgt: “Met name jongeren hebben al veel te maken met grote onzekerheden, bijvoorbeeld op het gebied van financiën en werkgelegenheid, vanwege flexibele arbeidscontracten. Verder moeten ze zich soms diep in de schulden steken om te kunnen studeren. De invoer van flexibele huurcontracten zal dergelijke onzekerheden nog verder doen toenemen. Ze zijn dus niet bevorderlijk voor het goed plannen van de rest van hun leven. Het is daarom onwenselijk dat jongeren de kans lopen de controle kwijt te raken over de beslissingen die zij moeten nemen.

De volledige reactie van Argos vindt u op onze website.

Argos bemiddelt bij Aardwarmteproject

Diverse bewoners van de complexen in Pijnacker-Noord zijn ontevreden over de aangeleverde warmte in hun woningen en over de manier waarop de kosten hiervoor berekend worden. De door Rondom Wonen verstrekte uitleg leidde in eerste instantie niet tot een beter begrip voor de ontstane situatie. Op verzoek van beide partijen heeft Argos gesprekken gevoerd met de directbetrokkenen. Dit leidde tot een dialoog tussen Rondom Wonen en een delegatie van bewoners uit Noord, waarin beide partijen hun standpunten aan elkaar konden uitleggen. Om zo tot een beter begrip te komen en te werken aan een goede oplossing voor de onvrede van de bewoners.

Een bewonerscommissie beginnen

Een bewonerscommissie is een actieve groep huurders die de belangen behartigt van alle huurders in één wooncomplex (of verschillende die dichtbij elkaar liggen). Omdat ze zo lokaal werken, kunnen ze veel betekenen bij praktische problemen. De rechten van bewonerscommissies zijn geregeld in de Overlegwet. De vraag is: “Hoe richt je er één op?”

Enkele huurders beginnen met het sturen van een brief naar alle huurders van hun wijk of complex. Hierin geven ze aan wat hun bedoelingen zijn en vragen hun medehuurders of ze dit initiatief willen steunen. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen door ‘Ja’, of ‘Nee’ aan te kruisen in de brief en deze vervolgens te retourneren aan de initiatiefnemers. Als een groot deel van de bewoners dit plan blijkt te steunen, kunnen de initiatiefnemers in hun omgeving een locatie reserveren voor een informatievergadering.

Op deze vergadering wordt uitgelegd wat een bewonerscommissie is en welke taken ze heeft. Daarna vragen de initiatiefnemers de bewoners of ze de oprichting officieel willen steunen en hen willen benoemen als bestuur. Uiteraard wordt ook gevraagd of andere huurders het bestuur komen versterken. Ook als dit laatste niet lukt, kunnen de initiatiefnemers Rondom Wonen melden dat er een bewonerscommissie is opgericht. Het overleg met de woningcorporatie kan meteen beginnen.

Een voorbeeldbrief voor de oprichting van een bewonerscommissie vindt u op onze site.

Volgende Algemene Ledenvergadering in april 2016

Argos organiseert op zaterdag 23 april 2016 weer een reguliere Algemene Ledenvergadering. Op verzoek van meerdere leden nu eens een keer in het weekend. De bijeenkomst wordt gehouden in het Witte Huis, Raadhuisplein 1 in Pijnacker. De vergadering begint om 11.00 uur en duurt tot 13.30 uur. Leden kunnen zich opgeven door een email te sturen naar alv@huurdersverenigingargos.nl. De officiële uitnodiging en agenda volgen nog.