Beste huurders,

In deze nieuwsbrief van Argos wordt u kort geïnformeerd over de laatste Algemene Ledenvergadering, gehouden op 23 april 2016, en over de Inspiratiebijeenkomst die we in samenwerking met Rondom Wonen gepland hebben op 23 juni 2016. Graag wil ik u in het bijzonder wijzen op de oproep voor deze belangrijke avond.

Namens het bestuur,

André Plooij, voorzitter

Oproep: deelnemers gezocht voor inspiratiebijeenkomst

Bent u een kritische huurder en lijkt het u leuk om in gesprek te gaan met Rondom Wonen en andere huurders? Meld u dan nu aan voor de Inspiratiebijeenkomst op 23 juni in Pijnacker.

Dankzij de Nieuwe Woningwet wordt Huurdersvereniging Argos (als belangenbehartiger van de huurders) nu eerder en beter betrokken bij de besluitvorming van Rondom Wonen. Op 23 juni organiseren Argos en Rondom Wonen daarom een inspiratiebijeenkomst met als thema: het versterken van de huurdersparticipatie (meedenken én meebeslissen). De bijeenkomst is in Pijnacker en begint om 17.00 uur met een presentatie van de voorzitter van Argos, André Plooij, en het Hoofd Wonen van Rondom Wonen, Tanja Roest. Vervolgens houdt een inspirerende spreker de aanwezigen een spiegel voor en vertelt over de lessen van de apenrots die hij als bioloog heeft opgedaan. Hierna gaan de deelnemers in groepjes uit elkaar om te discussiëren over stellingen die betrekking hebben op de verhouding tussen huurder en verhuurder. Om 21.00 uur is de bijeenkomst afgelopen.

Wij zijn op zoek naar 12 enthousiaste huurders die hun mening niet onder stoelen of banken steken. Voelt u zich aangesproken en wilt u één van die twaalf zijn? Meld u dan vóór 20 mei aan via info@rondomwonen.nl en kom meepraten! Na uw aanmelding krijgt u een definitieve uitnodiging. Let op! Bij meer dan 12 aanmeldingen maken Argos en Rondom Wonen een keuze om een zo divers mogelijk gezelschap samen te stellen.

Huurdersparticipatie op ALV

Huurdersvereniging Argos organiseerde op zaterdag 23 april 2016 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV), waarin het bestuur van Argos verantwoording aflegt aan haar leden. De bijeenkomst werd gehouden in restaurant ‘Het Witte Huis’ aan het Raadhuisplein te Pijnacker. Dag en tijd waren anders dan normaal. Op verzoek van verschillende leden was namelijk besloten om de ALV eens op een zaterdagochtend te organiseren. Er kwamen dit keer echter minder mensen dan Argos gewend is. Daarom wordt de volgende ALV waarschijnlijk weer op een doordeweekse avond georganiseerd.

Alles klopt

Natuurlijk werd een groot deel van de vergadering gevuld met het bespreken, beoordelen en goedkeuren van de notulen van de vorige reguliere ALV op 23 april 2015, het Algemeen Jaarverslag 2015 en het Financieel Jaarverslag 2015. De Kascommissie deed verslag van haar controle en concludeerde: “Het financieel jaarverslag is specifieker en duidelijker dan vorig jaar. Alles klopt en er is geen enkele afwijking te constateren.” De leden verleenden dan ook met instemming decharge aan het Bestuur van Argos. Vervolgens sprak men de plannen voor 2016 en 2017 door (zoals vastgelegd in het Beleidsplan 2016-2017): verdere professionalisering, betere communicatie met de achterban en (veel) meer betrokkenheid van de huurders zelf (participatie). Daarna kozen de leden een nieuwe termijn als bestuurslid voor André Plooij (met unanieme instemming), waarna hij door de leden van het bestuur opnieuw als voorzitter werd verwelkomd.

Inspiratiebijeenkomst

Toen volgde een belangrijk onderdeel. Namelijk de gezamenlijke presentatie van Tanja Roest (Rondom Wonen) en André Plooij (Argos) over de gezamenlijke deelname aan de proeftuin ‘De Competente Huurdersorganisatie en de Vrijwillige Professional’, opgezet door Aedes (koepel van woningcorporaties) en de Woonbond (koepel van huurdersorganisaties). Gezamenlijk werken corporatie en huurdersvereniging hierin aan een beter geïntegreerde en goed functionerende huurdersorganisatie, die kennis van zaken heeft en bestaat uit mensen die op professioneel niveau mee kunnen praten in de beleidsvorming. Het vergroten van de huurdersparticipatie (meedoen van de huurders zélf) is hiervoor essentieel. Daarom moet er worden nagedacht over manieren om huurders te betrekken bij de besluitvorming over Huurbeleid, Duurzaamheid, Leefbaarheid en de omgang met bewoners en bewonerscommissies. Om hier met alle partijen over na te denken, organiseren Argos en Rondom Wonen op 23 juni 2016 een Inspiratiebijeenkomst in het gebouw van SWOP in de Keijzershof (zie voorafgaand artikel).

Argos zoekt twee bestuursleden

De kandidaat-bestuursleden gaan deel uitmaken van een bestuur dat door de nieuwe Woningwet uitgedaagd wordt om meer en doelgerichter betrokken te zijn bij de besluitvorming van Rondom Wonen en van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp over onder andere de Prestatieafspraken en het te voeren huisvestingsbeleid in Pijnacker-Nootdorp. Heeft u interesse en huurt u een woning bij Rondom Wonen? Dan kunt u reageren via ons telefoonnummer: 085-8001111, of via ons emailadres: info@huurdersverenigingargos.nl. Meer informatie over Argos op www.huurdersverenigingargos.nl.