Beste huurders,

Op dit moment zijn Tanja Roest (Hoofd Wonen van Rondom Wonen) en ikzelf in gesprek over de manier waarop Argos en Rondom Wonen de huurder sneller kunnen betrekken bij de discussies in onze organisaties. We werken nu aan een vervolg op de Inspiratieavond van 23 juni 2016. Daarbij stellen we ons verschillende vragen. Onder andere: “Welke vorm van communicatie kan bijdragen aan een snel antwoord op mogelijke vragen in de nabije toekomst?” en “Welke onderwerpen zijn daarvoor geschikt?” De hoofdlijnen zijn duidelijk; nu nog de invulling. In deze nieuwsbrief leest u verder met name over de besluiten van de overlegvergadering van 1 september 2016.

Namens het bestuur,

André Plooij, voorzitter

Prestatieafspraken Volkshuisvesting 2016 getekend

De onderhandelingen tussen Argos, Rondom Wonen en de Gemeente Pijnacker-Nootdorp over de Prestatieafspraken Volkshuisvesting 2016 hebben tot een overeenkomst geleid. Op 10 augustus 2016 zetten André Plooij (voorzitter Argos), Lambert Greven (directeur Rondom Wonen) en Piet Melzer (wethouder huisvestingszaken gemeente Pijnacker-Nootdorp) hiervoor hun handtekening. In deze overeenkomst zijn in overeenstemming met de (nieuwe) Woningwet de volkshuisvestelijke afspraken en verplichtingen tussen de drie organisaties opgetekend. Speerpunt is het groter wordende tekort aan sociale huurwoningen in onze gemeente. De drie organisaties zoeken gezamenlijk creatieve oplossingen om de krapte in deze sector aan te pakken. Vanaf 2018 mag er ook weer nieuwbouw plaatsvinden.

Corporaties krijgen beperkt werkgebied

De Minister voor Wonen en Rijksdienst heeft op 25 augustus 2016 officieel goedkeuring gegeven voor de vaststelling van ‘Woningmarktregio’s’; regionale gebieden waarin de woningcorporaties nu zijn ingedeeld en die ze niet meer mogen overschrijden. De instelling van deze regio’s heeft twee belangrijke gevolgen: woningcorporaties mogen niet meer in andere regio’s dan de eigen actief zijn en de onderlinge concurrentie binnen de regio’s wordt vergroot. De minister verwacht dat dit de vorming van supercorporaties zal voorkomen en dat er meer competitie ontstaat tussen corporaties in dezelfde omgeving. Er zijn in totaal 19 woningmarktregio’s ingesteld. Rondom Wonen is ingedeeld in de regio Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam.

Doorstroming ‘scheefhuurders’ bevorderd

Rondom Wonen heeft een voorstel tot een administratieve scheiding tussen het DAEB en niet-DAEB woningbezit van de corporatie voorgelegd aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp en aan Argos. ‘DAEB’ verwijst naar het kernbezit van Rondom Wonen, alle woningen in de sociale huursector. ‘Niet-DAEB’ betreft woningen die op de vrije huurmarkt worden aangeboden. DAEB is overigens de afkorting van ‘Diensten van Algemeen Economisch Belang’. In het kort komt het erop neer dat Rondom Wonen 216 woningen naar de niet-DAEB tak wil overhevelen. Dit is negen procent van het totale woningbezit. De woningen die Rondom Wonen niet-DAEB wil verhuren zijn woningen die met 80 procent van de maximaal redelijke huurprijs nog steeds boven de huurprijsgrens uitkomen. Dure woningen dus, met veel kwaliteit. De nieuwe niet-DAEB woningen komen op de markt met een huurprijs vanaf € 744,-. De woningen worden direct aangemerkt als niet-DAEB, maar pas bij ‘mutatie’ (vertrek van de huidige bewoner) zal deze nieuwe huurprijs gaan gelden. Rondom Wonen creëert zo een woningvoorraad die in Pijnacker-Nootdorp nog nauwelijks aanwezig is. Ze helpt scheefhuurders door te stromen en vergroot de kans op een woning voor huishoudens met een inkomen boven de Europese inkomensgrens van € 35.739,- per jaar.

Reactie Argos

Argos heeft tijdens de overlegvergadering met Rondom Wonen op 1 september 2016 met dit scheidingsvoorstel ingestemd. De officiële reactie van de huurdersvereniging luidt als volgt: “Het bestuur heeft kennisgenomen van uw benadering dat Rondom Wonen geen ‘niet-DAEB’ ambitie heeft en met een woningvoorraad van 9% van de ongeveer 2400 woningen is het voorgestelde aantal van 216 woningen inderdaad geen al te hoge ambitie. Uw zienswijze komt overeen met de besluiten in de Prestatieafspraken 2016. Indien Rondom Wonen bij deze uitgesproken ambitie blijft, kan het bestuur dan ook instemmen met uw voorstel. Wel wil het bestuur hierbij een kanttekening maken. Het is de bedoeling dat deze niet-DAEB voorraad helpt om scheefhuurders te laten doorstromen. Echter het is zeer de vraag of deze beperkte voorraad voldoende is om de huurders van sociale huurwoningen een alternatief te beiden. Gezien de beperkte mutaties van deze woningen, blijft het lastig om een huurhuis te vinden passend bij het inkomen.”