Beste huurders,

De algemene ledenvergadering heeft op 19 april 2017 besloten akkoord te gaan met de voorgestelde statuutwijzigingen ten aanzien van het automatisch lid maken van de huurders van Rondom Wonen. Dit houdt in dat alle huurders automatisch lid zijn van Huurdersvereniging Argos, tenzij ze aangeven hiervoor geen belangstelling te hebben. De huurders die dit aangeven zullen ook geen verdere informatie van het bestuur, via bijvoorbeeld de nieuwsbrieven, meer ontvangen. Aan het bestuur doorgeven dat u afziet van het lidmaatschap via: info@huurdersverenigingargos.nl.

Heeft u geen bezwaar tegen het lidmaatschap, maar zijn uw adres- en contactgegevens nog niet (volledig) bij ons bekend? Geef dit dan ook door via info@huurdersverenigingargos.nl. Wij houden u dan vervolgens steeds op de hoogte van de huurdersvertegenwoordiging in Pijnacker-Nootdorp. Overigens kunt u relevante informatie uiteraard ook lezen op onze website www.huurdersverenigingargos.nl, of op onze Facebook Page (https://www.facebook.com/hvargos/?fref=ts). Ten slotte wil het bestuur u meegeven dat statutair één keer per jaar alle huurders geïnformeerd móeten worden dat er een algemene huurdersbijeenkomst zal worden gehouden.

Namens het bestuur,

André Plooij, voorzitter

Ander nieuws uit de ledenvergadering

De algemene ledenvergadering van Argos op woensdag 19 april 2017 in het SWOP-gebouw aan de Floralaan 102 in Pijnacker draaide natuurlijk voor een groot deel om de voorgestelde wijzigingen in statuten en huishoudelijk reglement. Er zijn echter ook andere zaken besproken. Zo zijn Jeannette Lemstra en Ibrahim Ahmed unaniem herkozen als bestuursleden van Argos. En de heer Van der Kraaij en mevrouw Cairns hebben zich bereid verklaard om het komende seizoen op te treden als kascontrolecommissie. Een oproep van voorzitter André Plooij voor versterking van het Argos bestuur leverde ten slotte twee potentieel geïnteresseerden op. Deze twee mensen zijn inmiddels door het bestuur uitgenodigd voor het bijwonen van de eerste bestuursvergadering. Daarna kan hun proefperiode van zes maanden ingaan.

Huurverhoging 2017

Inmiddels hebben de huurders van Rondom Wonen hun voorstel tot huurverhoging 2017 ontvangen. Argos is verheugd te kunnen constateren dat een grote groep huurders dit jaar in het geheel geen huurverhoging krijgt en dat de huurverhoging voor een andere groep huurders 0,2 procent lager uitvalt dan voorzien. Een resultaat waarvoor Argos mede verantwoordelijk is. Argos heeft zich bovendien actief verzet tegen het voortzetten van de zogeheten ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. Het gedeelte van de Prestatieafspraken waarin Rondom Wonen en de gemeente dit geregeld hebben, is door Argos bewust niet ondertekend. Desondanks wil Argos de huurders geruststellen en duidelijk onderstrepen dat de belastingdienst van geen enkele huurder het exacte jaarinkomen heeft doorgegeven aan Rondom Wonen. Dit is namelijk tegen de wet. De belastingdienst heeft slechts doorgegeven in welke inkomenscategorie het huishouden zich bevindt. Hierbij is het met name belangrijk of een huishoudinkomen zich onder, op, of boven de € 40.349,- op jaarbasis bevindt.