Beste huurders,
Deze nieuwsbrief kijkt vooruit naar de komende algemene ledenvergadering op 19 april in het SWOP-gebouw in Keijzershof te Pijnacker. Eén van de dingen die we willen doen tijdens deze bijeenkomst is de statuten zo wijzigen dat alle huurders van Rondom Wonen en alle huurders van woningen die onder beheer staan van Rondom Wonen automatisch lid worden van Argos. De voorschriften voor huurdersorganisaties, zoals gegeven in de landelijke wetgeving rond woningcorporaties en huurdersvertegenwoordigingen, maken dit noodzakelijk.

André Plooij,
Voorzitter

Algemene ledenvergadering 19 april 2017
Op woensdag 19 april 2017 organiseert Argos haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De bijeenkomst vindt plaats in Welzijnscentrum Keijzershof (SWOP) aan de Floralaan 102 te Pijnacker en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De vergadering zal in het teken staan van de in de statuten genoemde ledenraadpleging. We behandelen het algemene en het financiële jaarverslag en een statutenwijziging die verderop in deze nieuwsbrief verder wordt uitgelegd. De kascontrolecommissie doet verslag van haar financiële controle en er is aandacht voor de herbenoeming van twee bestuursleden. De avond staat verder in het teken van de participatie van de huurder. Opgeven voor de algemene ledenvergadering kan tot 7 april 2017 door een email te sturen naar info@huurdersverenigingargos.nl, of door gebruik te maken van de aanmeldstrook onderaan de papieren uitnodiging die aan alle huurders van Rondom Wonen is verstuurd. Iedereen die zich opgeeft, krijgt een bevestiging en de vergaderstukken toegestuurd.

Automatisch lidmaatschap Argos
Zoals eerder in deze nieuwsbrief al naar voren is gekomen, gaan we tijdens de algemene ledenvergadering praten over een wijziging in de statuten waardoor alle huurders van Rondom Wonen en alle huurders van woningen die door Rondom Wonen worden beheerd automatisch lid worden van Argos (zie het begeleidend schrijven dat met de uitnodiging voor de vergadering is meegestuurd). De regelgeving in de Overlegwet en de nieuwe Woningwet noodzaakt ons daartoe. Er ontstaat een nieuwe situatie. Voortaan worden alle huurders uitgenodigd voor een vergadering en krijgen alle huurders alle relevante informatie. Uit praktische overwegingen gaat Argos dan ook vooral digitaal communiceren. Vriendelijk verzoek dus aan iedereen die geen prijs stelt op huurdersinformatie en geen communicatie van Argos wenst te ontvangen om dit aan ons door te geven. Dit kan door een email te sturen naar info@huurdersverenigingargos.nl. Natuurlijk kunt u ditzelfde mailadres ook gebruiken als u juist wel actief betrokken wil zijn. Bijvoorbeeld om wijzigingen in uw contactgegevens aan ons door te geven.

Penningmeester Argos
Onze penningmeester loopt komende maanden stage bij een gerenomeerd advocatenkantoor. Dit geeft hem deze kans op voorwaarde dat hij zijn werkzaamheden voor Argos tijdelijk neerlegt. Dit om schijnbare belangenverstrengeling te voorkomen. Vandaar dat hij zich in maart en april terugtrekt uit het bestuur. De financiën zijn dan de verantwoordelijkheid van de drie overige bestuursleden. Per 1 mei 2017 hervat hij zijn functie weer. De financiële verantwoording over afgelopen jaar is overigens gewoon afgerond en zal op de algemene ledenvergadering op 19 april ook gewoon worden gepresenteerd.

De laatste papieren nieuwsbrief
De nieuwsbrief die u nu in uw hand houdt, is de laatste Argos nieuwsbrief die ook op papier wordt opgestuurd. De afgelopen jaren zijn veruit de meeste Argos nieuwsbrieven al via de email verstuurd. Het aantal huurders zonder email daalt al lange tijd gestaag. En om redenen van efficiëntie en om de kosten te drukken, heeft het bestuur nu besloten om de papieren nieuwsbrief volledig af te schaffen. Desondanks vergeten we de huurders die echt niet over internet beschikken niet. Voorlopig zullen we nog een aantal nieuwsbrieven uitprinten. Deze komen op de balie in het kantoor van Rondom Wonen (Industrieweg 2, Pijnacker) te liggen. Geïnteresseerden kunnen hier voortaan iedere laatste week van een kwartaal (dus in maart, juni, september en december) een geprint exemplaar van de nieuwste Argos nieuwsbrief ophalen.