Beste huurders,
Als huurdersvereniging hebben we er in één klap honderd nieuwe huurders bij. De kleine plaatselijke woningstichting De Goede Woning (DGW) is namelijk in augustus 2017 gefuseerd met Rondom Wonen en heeft daarbij haar hele bezit overgedragen. De overdracht was met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Samen met vertegenwoordigers van Rondom Wonen hebben bestuursleden van Argos op 30 augustus kennisgemaakt met de nieuwe huurders. Verderop leest u meer over het warme onthaal dat we ontvingen. Argos is nu ook beter op facebook te bereiken. We willen de social media meer inzetten om de huurder beter te bereiken en te informeren. Ook persoonlijke ontmoetingen willen we verder stimuleren. Daarom zal het bestuur nog dit jaar starten met het houden van een spreekuur in Bibliotheek Oostland. Dat gebeurt in de maanden oktober, november en december. Ook hierover meer in deze nieuwsbrief. Met alle vragen kunt u bij ons terecht en indien u niet direct een antwoord krijgt, dan zullen wij u toch zo snel mogelijk informeren. Hoewel nog ver weg, meldt ik ook het volgende alvast: de eerstvolgende algemene huurdersvergadering zal worden gehouden op 7 maart 2018. Uiteraard wordt u vroegtijdig verder geïnformeerd.

André Plooij, voorzitter

Bestuursleden Argos bezoeken Terbregge
Argos-bestuursleden hebben op woensdag 30 augustus 2017 in samenwerking met Rondom Wonen huis-aan-huis bezoeken gebracht aan de bewoners van het buurtschap Terbregge (bij de Rotte) in de gemeente Rotterdam. Doel was het verwelkomen van deze bewoners als nieuwe huurders van Rondom Wonen en dus automatisch ook als nieuwe leden van Huurdersvereniging Argos.

De plaatselijke kleine woningstichting De Goede Woning (DGW, opgericht in 1931) is in augustus 2017 gefuseerd met Rondom Wonen en heeft daarbij haar hele bezit overgedragen. De overdracht was met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. De fusie was noodzakelijk omdat het voor DGW, niet meer mogelijk was om te voldoen aan de eisen van de in juli 2015 ingevoerde nieuwe Woningwet (diezelfde wet die de oorzaak is van alle grote veranderingen bij Argos in de afgelopen twee jaar). De relatie met Rondom Wonen gaat echter verder terug. Al sinds 2014 verzorgt deze namelijk het beheer van de 100 woningen in Terbregge.

Het langs de deuren gaan met voor iedere woning een informatiemap, een vrolijk blik stroopwafels en enkele andere kleine items werd, ondanks het miezerige weer, een warme positieve belevenis. De vrijwilligers werden met open armen ontvangen. Menigeen werd uitgenodigd binnen te komen en kreeg dan prompt koffie, thee en/of soep aangeboden. Het was soms moeilijk om op je taak geconcentreerd te blijven. De Argos-bestuursleden hebben veel bewoners mogen wijzen op het hoe en waarom van onze huurdersorganisatie en verwelkomen van ganser harte deze nieuwe leden.

Terbregge is duidelijk een gemeenschap op zichzelf. Zoals een bewoonster uitlegde: “Het is hier net een camping, of in ieder geval een bungalowpark. Iedereen kent iedereen, komt bij elkaar over de vloer en leeft met elkaar mee.” Het was in ieder geval een hele prettige eerste kennismaking.

Argos spreekuur in Bibliotheek Oostland
In de plaatselijke bibliotheek van Pijnacker-Nootdorp, gevestigd aan Julianalaan 47, zal het bestuur van Argos de komende drie maanden open spreekuur houden. Op 3 oktober, 7 november en 5 december 2017 kunnen huurders en andere geïnteresseerden tussen 19.00 uur en 20.00 uur in zaal 4 terecht met hun vragen en/of opmerkingen. Zaal 4 bevindt zich rechts van de hoofdingang van de bibliotheek. Mocht deze ingang gesloten zijn, dan kunt u naar binnen via de deur aan de zijkant (naast de parkeerplaats). Bibliotheek Oostland fungeert graag als een centraal punt in de wijk en biedt ruimte aan allerhande activiteiten. Het is er tegelijkertijd gezellig en rustig. Het bestuur van Argos gebruikt het spreekuur om de toegankelijkheid van de huurdersorganisatie te vergroten.

Ook in gemengde complexen moeten huurders een stem hebben
Door verkoop van huurwoningen aan particulieren ontstaat automatisch een Vereniging van Eigenaren (VvE). Aangezien deze mensen hun woning bezitten, in plaats van huren, mogen ze over de meeste belangrijke zaken zelf beslissen. Met name in appartementencomplexen waar een deel van de woningen nog steeds gehuurd wordt, kan dit tot moeilijkheden leiden. Een huurder die zich systematisch misdraagt en zijn of haar buren veel overlast bezorgt, kan uiteindelijk door de woningcorporatie worden uitgezet. Over een huiseigenaar heeft de corporatie echter geen enkele zeggenschap. Die kan dus (natuurlijk binnen de grenzen van de wet) min of meer doen waar hij of zij zin in heeft.

In een complex met zowel eigenaren als huurders vindt al het overleg feitelijk plaats tussen de VvE en de corporatie (die de huurders vertegenwoordigt). De huurders zelf staan in zekere zin buitenspel. Argos is van mening dat huurders in gemengde complexen meer te zeggen moeten hebben over bijvoorbeeld onderwerpen als onderhoud, leefbaarheid en gezamenlijke voorzieningen. De huurdersorganisatie zal deze kwestie komend seizoen dan ook tot één van de speerpunten van het overleg met Rondom Wonen maken.

Inkomensafhankelijke huurverhoging heeft niet gewenste effect
Een recent persbericht van de Woonbond meldt dat inkomensafhankelijke huurverhogingen de afgelopen jaren amper effect hebben gehad op doorstroming in de huursector. Dit wordt gebaseerd op onderzoek van ING dat op 29 augustus 2017 is gepubliceerd. Ruim 80% van de huurders met een hoger inkomen geeft aan dat de huurverhogingen van de laatste jaren geen invloed hebben gehad op hun verhuisgedrag. Hiermee wijken ze nauwelijks af van sociale huurders met een lager inkomen. Huurders geven aan vaak geen betaalbaar alternatief te hebben. De huren in de vrije sector zijn onbetaalbaar en een koopwoning is vaak ook geen optie.

Huurders hebben door invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging wel flink minder te besteden. Ruim 40% van de sociale huurders moet bezuinigen door de huurverhogingen van de afgelopen jaren. Sparen is voor veel huurders niet mogelijk omdat zij hun volledige inkomen nodig hebben om rond te komen. De helft van de huurders komt dan ook niet aan sparen toe.

Er loopt nog een rechtszaak tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Om deze huurverhogingen te kunnen innen, geeft de Belastingdienst op grote schaal inkomensgegevens door aan verhuurders en schendt daarmee de privacy van huurders. In oktober wordt de uitspraak van de rechtszaak van de Woonbond over de inkomensafhankelijke huurverhoging of ‘Gluurverhoging’ tegen de staat en verhuurderskoepels verwacht.

Meedoen?
Opnieuw doet het bestuur een oproep aan alle huurders van Rondom Wonen zich aan te melden om in een vroeg stadium mee te denken over toekomstige besluiten van Rondom Wonen.

Bijvoorbeeld over thema’s als:

  1. Betaalbaarheid van de woningen
  2. Duurzaamheid
  3. Beschikbaarheid

Argos juicht meer inbreng van de huurders toe. Wij willen de betrokkenheid vergroten en daarmee meer interactie en een groter draagvlak voor beleid krijgen. U als huurder kunt uw standpunten dan kenbaar maken bij zowel ons bestuur als bij Rondom Wonen. Verder heeft het bestuur het voornemen om in 2018 een huurderspanel te introduceren. Daarin leggen we dan een aantal vragen rechtstreeks aan de huurders voor.

Wilt u aan één van beide opties deelnemen, dan vragen wij u zich aan te melden. Dat kan via de website: www.huurdersverenigingargos.nl, of via email: info@huurdersverenigingargos.nl.

Argos op Facebook
De Facebook page van Argos bestaat al enkele jaren, maar tot er speciaal voor de communicatie een bestuurscommissie werd opgezet, leidde deze pagina een beetje een slapend bestaan. Inmiddels wordt hij echter daadwerkelijk ingezet en is het doorlinken naar de website van Argos ook gewoner geworden. U vindt ons op: https://www.facebook.com/hvargos/.