Beste huurders,

Als bestuur van Huurdersvereniging Argos hebben wij vanwege Covid-19 besloten de Algemene Ledenvergadering van 2020 niet door te laten gaan (zie het artikel verderop). Daarom ontvangt u nu deze speciale Argos Nieuwsbrief op papier. We willen namelijk alle huurders officieel laten weten dat de ALV dit jaar niet doorgaat. Normaal gesproken versturen wij onze nieuwsbrief echter digitaal. Hij verschijnt vier keer per jaar en u kunt zich ervoor opgeven via info@huurdersverenigingargos.nl.

Ook geen uitgestelde ALV in 2020

Als bestuur van Huurdersvereniging Argos houden wij ieder jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV), zoals in onze statuten wordt voorgeschreven. Voor deze jaarlijkse vergadering nodigen wij alle huurders van Rondom Wonen uit. De ALV vindt doorgaans plaats in maart of april, maar vanwege de coronacrisis hebben wij begin dit jaar de stap gezet om de ALV uit te stellen tot na de zomer. Helaas moeten wij nu vaststellen dat de coronasituatie onvoldoende verbeterd is. Sterker nog, het lijkt erop dat we weer terug bij af zijn.

Daarom hebben wij als bestuur besloten om de ALV van 2020 niet te houden. In plaats daarvan gaan we alle belangrijke stukken op onze website plaatsen, zoals het jaarverslag, het financiële jaarverslag en de goedkeuring van de kascommissie van onze begroting voor 2021. Onze website vindt u op www.hvargos.nl. Als u de stukken digitaal wilt ontvangen, kunt u dit per email aanvragen met info@huurdersverenigingargos.nl.

Aanpak De Visserlaan

Voor de verbetering en verduurzaming van wooncomplex De Visserlaan in Pijnacker-Noord is een klankbordgroep in het leven geroepen. Hierin zijn alle belanghebbende groepen vertegenwoordigd om eerlijk te overleggen. Verschillende leuke, slimme en kritische bewoners van De Visserlaan nemen deel, evenals een bestuurslid van Argos.

De bewoners denken actief mee en hun advies wordt serieus genomen. Eerder dit jaar kregen ze online de mogelijkheid om de presentaties van vijf verschillende aannemers te beoordelen. Hun advies was doorslaggevend in de uiteindelijke keuze die Rondom Wonen maakte. Kortgeleden brachten ze een bezoek aan modelwoningen in Rijswijk en Rotterdam om met eigen ogen de installaties te zien die in hun complex toegepast gaan worden (en om daar kritische vragen over te stellen).

De voorstellen worden steeds concreter en het moment dat het ‘SlimOnderhoud’ (zoals het project nu heet) aan De Visserlaan daadwerkelijk begint, komt dichterbij. Corona zorgde voor vertraging, maar waarschijnlijk kunnen de bewoners van het complex deze winter al een informatiebijeenkomst over de plannen tegemoetzien. De werkzaamheden beginnen dan in 2021 en De Visserlaan dient daarna als voorbeeldproject voor de andere vergelijkbare wooncomplexen in de wijk.